Vad är minoritetsbordläggning?

Just som Värdlandsavtalet ser ut vara på väg mot ett nästan helt oundvikligt antagande av Riksdagen.

Det fanns en möjlighet att göra Värdlandsavtalet vilande i ett år. Det hade krävt att både SD och Vänsterpartiet röstade för en minoritetsbordläggning.

Processen är inte helt enkel.

Vi tänker oss att regeringen vill genomföra ett lagförslag. Som Värdlandsavtalets godkännande. Vi tänker oss vidare att en större grupp i Riksdagen motsätter sig det och vill stoppa ärendet. För att kunna genomföra en minoritetsbordläggning måste ett ärende passera tre spärrar, eller tre hinder innan regeringens proposition görs vilande i cirka ett år.

Spärr nr 1, KU

Först och främst måste Konstitutionsutskottet granska ärendet och godkänna att det kan minoritetsbordläggas. Det blir då liggande i ett år.

Det finns ett tidigare exempel på minoritetsbordläggning. Det var när Vänsterpartiet och Miljöpartiet gemensamt bordlade regeringens datalagringsdirektiv. Innan det bordlades hade KU bestämt att datalagringsdirektivet sorterade under Regeringsformen (RF) 2 kapitlet, 22§. Det är den 22§ som gör minoritetsbordläggning möjlig. Regeringsbeslut som kan bordläggas är de som anses äventyra svenskarnas medborgerliga fri- och rättigheter på de här punkterna:

  1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § förstastycket 1-5),
  2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
  3. rörelsefriheten (8 §), och.
  4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen). ”

Poängen med minoritetsbordläggning är med andra ord att göra det svårt att sjösätta lagstiftning som hotar svenskarnas fri- och rättigheter.

Spärr nr 2, anmälan

Tillräckligt många riksdagsledamöter måste lämna in en formell anmälan. Den biten är faktiskt den enklaste. Det räcker med att minst tio riksdagsledamöter lämnar in en anmälan om minoritetsbordläggning.

Spärr nr 3, Riksdagen

Vi tänker oss nu att regeringens proposition om Värdlandsavtal är på väg mot omröstning i Riksdagen med vidhängande begäran om minoritetsbordläggning av oppositionen.

Då återstår sista steget. Om ”fem sjättedelar” av riksdagsledamöterna eller fler röstar för regeringens förslag ja då går det igenom ändå.

Majoriteten kan köra över minoriteten.

För att regeringens förslag skulle ha kunnat stoppas måste det med andra ord över strecket på 59 ledamöter som motsätter sig det. Vänsterpartiet och SD hade tillsammans haft 70 ledamöter. Det hade räckt för att bordlägga avtalet.

●●●
När möjligheten av en minoritetsbordläggas dök upp tog Per T Ohlsson i Sydsvenska till brösttoner om hur vänsterpartiet och Sverigedemokraterna egentligen var samma skrot och korn.

Sverige konfronteras med två enorma utmaningar som endast kan hanteras i internationell samverkan: ett aggressivt och revanschistiskt Ryssland som flyttar gränser med våld och den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Till sådana samarbeten säger SD och V ett unisont nej. För trots en ytlig fiendskap behöver de varandra enligt logiken min fiendes fiende är min vän.

Deras gemensamma fiende är det fria, öppna samhället.i

Nu har SD, ”de bruna” svängt.

Frågan är om detta skulle bevisa att någon slags djup intressegemenskap mellan ”de bruna” och liberaler och moderater?


iI en rödbrun garderob” av Per T Ohlsson, Sydsvenskan, 22 maj 2016.

Maj Britt Theorins tal på Sergels torg 21 maj

DSC_0026

Maj Britt Theorins anförande vid manifestationen på Sergels torg, 21 maj 2016

NATO vårt som är i himlen
helgat varde ditt namn
ske NATO-kommandots vilja
i himlen
så ock på jorden.
Vår dagliga NATO-propaganda
ge oss idag
och förlåt oss vår gamla fredsretorik
såsom vi också förlåta dem vi exporterar vapen till
Och inled oss inte i alliansfrihet
utan fräls oss från självständighet.

Ty riket är NATO:s och makten
och härligheten
i evighet
Amen.

Så skriver Göran Greider i Dalademokraten.

NATO vårt som är i himlen”.

NATO är världens största kärnvapenallians. Vart leder oss värdlandsavtalet med NATO?

Vill du ha kärnvapen i din kommun och bli förstahandsmål i krig ? Ställ den frågan till alla ivriga NATO-anhängare i riksdag och kommuner. Kärnvapen är konsekvensen av ett medlemskap i militäralliansen NATO. NATO:s försvar vilar på användningen av kärnvapen, ja t.o.m på användning av dem allra FÖRST.

Sverige ligger där vi ligger och det kan vi inte ändra på. I vårt närområde har spänningarna ökat. Ett svenskt och ev. Finskt medlemskap i NATO vid den 120 mil långa direkta landgränsen till Ryssland skulle ÖKA spänningen inte minska den.

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna?

Istället för vapenskrammel: återta samtalen med Ryssland på alla nivåer från statsministern, ministrarna, över myndigheter och institutioner till frivilligorganisationer och bygg upp kontakterna igen. Precis som Sverige gjort tidigare och som Finland gör idag.

Att tala med varandra skadar ingen!

Vänortsavtal är bättre än NATO:s militära avtal!

Fred och säkerhet byggs INTE genom militära åtgärder. Säkerhetspolitik måste utgå från att dämpa och UNDANRÖJA konflikterna – inte utkämpa dem!

Säkerhetspolitik är Margots uppgift, inte Peters. Den formas genom internationell politik, diplomati, freds- och nedrustningspolitik och kärnvapennedrustning. Genom rättvisepolitik, samarbete, bistånd, fredsbyggande, konfliktlösande, flyktingpolitik, handel och stärkande av FN men också genom ett militärt försvar för att försvara Sverige. Dock först när allt annat prövats!

Statsministern säger att Sverige inte skall gå in i NATO. Det är bra men inte tillräckligt. Det är också viktigt att säga VARFÖR vi inte skall gå in i NATO och inte lämna fältet fritt för Dagens Nyheters och allianspartiernas NATO propaganda.

Alliansfriheten ger oss HANDLINGSFRIHET och minskar risken att dras in i krig. 200 år av fred genom en politik grundad på neutralitet och alliansfrihet, klok utrikespolitik, internationellt samarbete och aktiv freds- och nedrustningspolitik har gynnat Sverige väl.

Varför överge 200 års framgångsrik politik?

Inget land kan finna säkerhet på ett annat lands bekostnad. Säkerheten måste sökas gemensamt. Det är en MODERN säkerhetspolitik.

NATO:s doktrin om första-användning av kärnvapen är i strid med den svenska inställningen att kärnvapenmakterna skall förbinda sig att att aldrig använda kärnvapen första och aldrig skall använda dem mot icke-kärnvapenländer.

Sverige har sedan 1960-talet bedrivit en konsekvent anti-kärnvapenpolitik. Kärnvapen ger ingen säkerhet. Tvärtom! De stater som förlitar sig på kärnvapen är mer utsatta för kärnvapenhot. Särskilt de som har kärnvapen placerade på sin mark. De är legitima mål för kärnvapenangrepp.

Kärnvapen har utplacerats i andra länder och de finns kvar i Belgien, 10 mil från flygplatsen, i Tyskland, Italien, Nederländerna och i Turkiet, 50 mil från IS/Daech huvudstad Raqqa. Detta om något borde inge oss oro.

Vad händer med Sveriges alliansfrihet om Sverige knyts fastare till NATO genom Värdlandsavtalet? NÅGOT NEJ TILL UTPLACERING AV KÄRNVAPEN FINNS INTE I VÄRDLANDSAVTALET. Men i flera paragrafer i avtalet återfinns kärnvapen.

Nästa vecka skall riksdagen godkänna värdlandsavtalet. Det sägs handla om juridik och skattesatser men handlar självklart om politik. SÄKERHETSPOLITIK.

BÄST VORE OM VÄRDLANDSAVTALET SLÄNGDES I PAPPERSKORGEN! MEN TYVÄRR SKER INTE DET.

Vad kan vi göra?

Visst är det positivt att Peter Hultqvist sagt att några kärnvapen inte skall placeras på svensk mark och inte heller NATO-baser.

Avtalet säger tyvärr något annat!

Djävulen finns som alltid i detaljerna. I olika paragrafer öppnas för NATO att föra in kärnvapen i Sverige med stöd av avtalet, bl.a. sägs att överenskommelsen är avsedd att vara i överensstämmelse med NATO:s doktrin och politik.

Någon lag som förbjuder kärnvapen på svensk mark finns inte. Det har Finland. KRÄV EN SÅDAN LAG.

I andra paragrafer sägs att värdlandet skall upplåta baser till stöd för NATO-ledda militära aktiviteter under befäl av NATO:s ÖB.

Förra försvarsministern, moderaten Karin Enström svarade på frågan om NATO:s vapen och bomber kan komma att förvaras på svensk mark att ”Naturligtvis kan det bli så, både vid övningar och vid förberedelser för gemensamma insatser.”

Värdlandsavtalet är ett ramavtal undertecknat två veckor före valet 2014. Det skall senare preciseras i detalj. Dessa detaljer är sekretessbelagda och inte tillgängliga för demokratisk kontroll av allmänheten eller riksdagsledamöter.

Det räcker tyvärr inte med att inget kommer att ske med värdlandsavtalet om inte Sverige bjuder in NATO. SKRIFTLIGA AVTAL ÄR SOM ALLA VET BINDANDE. Det fick vi lära oss redan i skolan. Vem vet vad som kan ske vid en kris i Baltikum med en borgerlig regering där alla partier är för NATO och med Donald Trump som president i NATO:s ledande makt som trycker på för att värdlandsavtalets paragraf om NATO-bas i Sverige skall tillämpas?

Kunna ge och ta emot militärt stöd från NATO vid kris eller krig i Sverige eller närområdet” står det. Denna s.k. solidaritetsförklaring sägs vara grund för svensk säkerhetspolitik. Den har aldrig diskuterats offentligt och smögs in i den allmänna texten i försvarspropositionen 2009 under den borgerliga regeringen men inte i yrkandena. Den uppmärksammades inte i riksdagsdebatten men sas senare av moderaten Tolgfors vara riksdagens enhälliga ställningstagande. Regeringen måste slå fast att detta inte innebär att NATO automatiskt har rätt att placera trupp på svensk mark vid en eventuell kris i Baltikum.

Att försvara Baltikum – inte Sverige är ett huvudskäl för NATO-anhängarna.

Värdlandsavtalet handlar om STATIONERING AV NATO PÅ SVENSK MARK UNDER KRIG, ÖVNINGAR ELLER KRIS. Regeringen måste klargöra att KÄRNVAPEN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETE FÅR PLACERAS PÅ SVENSK MARK, INGA NATO-BASER PÅ SVENSK MARK OCH ATT BEFÄLSRÄTTEN ÖVER SVENSK TRUPP INTE KAN ÖVERFÖRAS TILL NATO.

Sverige är alliansfritt och det ger oss handlingsfrihet. Trovärdigheten till vår alliansfrihet kräver att regeringen markerar att Sverige inte kommer att ge tillstånd för någon utomstående makt att använda landets territorium och resurser för fientliga eller hotfulla handlingar riktade mot andra länder.

Våra krav till regeringen måste vara:

SLÅ VAKT OM ALLIANSFRIHETEN

BYGG GEMENSAM SÄKERHET

NEJ TILL NATO

NEJ TILL MILITÄRA VÄRDLANDSAVTAL

Thage G. Petersons tal på Sergels torg 21 maj

mms_img-1896047559

Världens viktigaste fråga idag är freden.

Men vi når inte freden med nya arméer och militärallianser. Världen behöver istället länder som står utanför de militära allianserna och som envist står upp för fredliga lösningar på krig och konflikter. Jag vill att Sverige skall vara ett sådant land.
x x x

Vi säger ibland att världen är tokig. Idag är det verkligen berättigat att åberopa denna fras. Världen är mer galen och ond än på länge.

Krig och väpnade konflikter är idag fler och mer komplicerade än någonsin. Inte sedan andra världskriget åren 1939-1945 har världen upplevt en så omfattande flyktingsituation som i vår tid. Men samtidigt har längtan efter fred nog aldrig varit starkare än i dessa dagar.

Vi ser dagligen ondskan och eländet på TV. I sin förtvivlan sträcker människor upp sina händer vid taggtrådsstängslen och ropar: Vi vill ha fred!

Tioåriga Jaqueline, yazidisk kurd från Sinjarbergen i Irak, drömmer varje dag om det viktigaste i hennes liv: ”Jag vill vara där det är fred”.

Det är därför som Sveriges varumärke på den internationella arenan skall vara fred. Med fredsförhandlingar; fredssamtal, medling och diplomati. Vi måste göra allt för att förhindra våldsåtgärder och krig, som bara leder till svårläkta sår och revanschlust som sitter i för generationer. Vi måste säga nej till militärallianser och vidhängande värdlandsavtal.

Afghanistankriget skulle ju bli fredens krig, sa man.

Människorättsaktivisten och den tidigare parlamentsledamoten Malalai Joya från Afghanistan besökte nyligen Sverige. Hon bekräftar sanningen att krig inte leder till fred. Hon beskriver att femton års krig varken har lett till fred eller till bättre levnadsförhållanden för människorna i Afghanistan. Hon skildrar sitt land som ett helvete för kvinnor. Hon säger att situationen är mer katastrofal idag än före kriget. Hon menar att de allierades krig har stärkt terrorister och fundamentalister.

Kriget har lett till tiotusentals dödade afghaner, flera hundratusen sårade och miljoner på flykt från sina hem och sitt land. Krigsresultatet visar hur rätt vi hade som var motståndare till Sveriges deltagande i Afghanistankriget. Interventionerna i Afghanistan, Libyen och Irak är inga lysande eller trevliga exempel till eftervärlden.
x x x

Jag är sedan mina SSU-år starkt emot ett svenskt NATO-medlemskap. Jag var det som Olof Palmes statssekreterare och som samordningsminister. Jag var det som försvarsminister. Jag är det ännu starkare idag! Jag vill inte att andra länder skall bestämma över Sveriges försvar och säkerhetspolitik.

Mitt budskap till regeringen från Sergels Torg idag är

  • Inget militärt samarbete med NATO
  • Markera tydligt och konsekvent Sveriges neutralitet och militära alliansfrihet

Tänk efter

Alliansfrihet och neutralitet har tjänat oss väl i över 200 år.

Alliansfrihet och neutralitet har hållit oss utanför krig.

Sverige har byggt upp en stolt tradition av fred.

Varför skall vi lämna detta? Varför skall vi slänga över bord det som varit och är till fördel för Sverige och Sveriges folk? Detta är inte nostalgi. Utan det är realism i dagens situation!

Sveriges statsminister och utrikesminister har nyligen sagt att Sverige skall inte gå med i militäralliansen NATO. Sverige skall fortsätta att vara militärt alliansfritt! Deras uttalanden förpliktar till att Sverige talar samma språk och konsekvent både till USA och Ryssland om Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Om vi inte gör det så är vi inte neutrala eller militärt alliansfria.
x x x

Mer än någon annan gång har vi sett FN:s oförmåga att åstadkomma fred och försoning. FN måste restaureras och bli vägledande för fredsinitiativ. FN är den enda världsarena som världen har. Låt oss slå vakt om FN!

EU, som vi drömde om som en fredens organisation talar allt oftare enbart om militära lösningar och en egen stark militär apparat. Också EU måste restaureras så att EU börjar att arbeta för freden. Det är EU:s uppgift att värna freden och bygga broar mellan väst och öst! EU bör försöka få in Ryssland som medlem av gemenskapen.

När Berlinmuren föll så tändes förhoppningar om att vi inte längre skulle behöva oroa oss för ett nytt krig i Europa. En lärdom som vi drog av det kalla kriget var att Sverige stärkte freden i Europa genom att stå utanför NATO. Men nu har spänningarna i Europa ökat och stabiliteten i Nord-Europa har minskat. Det var inte något vi drömde om. Vi drömde istället om fred och avspänning.

De försämrade öst-väst-relationerna är inget önskeläge för vårt land. Det vore ingen klok politik för Sverige att ytterligare skärpa motsättningarna i Europa genom en svensk NATO-anslutning. Tvärtom! Det vore en dålig svensk politik! En svensk NATO-anslutning skulle öka motsättningarna i Europa. Detsamma gäller med Värdlandsavtalet! Det går inte att skilja frågan om värdlandsavtalet från NATO-frågan i stort. De båda frågorna hör ihop. Värdlandsavtalet innebär ett steg närmare NATO. Avtalet medverkar till att göra säkerhetsläget i vår del av Europa osäkrare. Avtalet gagnar inte freden. Redan det faktum att Sverige godkänner avtalet kommer att höja spänningen i Östersjöområdet.

Värdlandsavtalet ger stort utrymme och omfattande befogenheter för militäralliansen NATO på svensk mark. Röster från USA har redan innan avtalet ens är på plats aviserat vad man vill göra: missiler på östra Gotland riktade mot Ryssland och NATO-flygbaser runt om i Sverige.

Värdlandsavtalet underminerar Sveriges militära alliansfrihet. Det innebär ett brott mot den säkerhetspolitiska linje som kännetecknat vårt land och vår utrikespolitik om att vi skall undvika steg som uppfattas som riktade mot någon av stormakterna i vår närhet.
x x x

Naturligtvis skall vi ha goda och vänskapliga relationer med USA. Men detta får inte hindra oss från att ha goda och vänskapliga relationer också med Ryssland.

Istället för vapenskrammel bör Sverige återuppta samtalen med Ryssland på alla nivåer. Det betyder inte någon acceptans av Rysslands aggressivitet eller brott mot folkrätten. Eller undfallenhet mot en stormakt. Jag står bakom protesterna mot Ryssland för annekteringen av Krim.

Men vi måste inse att Ryssland är ett av Sveriges grannländer. Och en del av Östersjöområdet. Sverige har ett långsiktigt intresse av att Ryssland utvecklas till ett land med stabila demokratiska institutioner som vill samarbeta med sina grannar och övriga länder i Europa. Isolering och utfrysning av stater är en mycket farlig väg. Det leder bara till hot om våld. Se på Nordkorea.

x x x

Sverige har en skyldighet att åstadkomma fredliga kontakter i vårt närområde genom besöksutbyte, handel och turism. Fredliga möten mellan människor skapar på sikt fred.

Att bevara Sveriges fred är vår säkerhetspolitiska linjes viktigaste uppgift. Det viktigaste är att vårt land kan överleva som en fri nation och att vi kan bidra till fred i världen.

Men det är vi själva som skall bestämma. Beslut om vår trygghet skall fattas i Stockholm och inte i Bryssel, London, New York eller i Moskva.

Bästa vänner och åhörare!

Vi säger NEJ till Sverige i NATO!

Vi säger NEJ till Värdlandsavtalet!

Vi säger JA till att vårt land förblir neutralt och militärt alliansfritt!

Vi säger JA till freden!

Två intervjuer

En artikel i Fria Tider har två viktiga intervjuer, med Annika Lillemets och Sven Hirdman.

Den miljöpartistiska riksdagsledamoten Annika Lillemets berättar om sitt motstånd mot värdlandsavtalet som skall godkännas av riksdagen i slutet av maj.

”Jag vill inte ställa mig bakom det och kommer att rösta i enlighet med min motion.”

Det vill säga mot Värdlandsavtalet. Ett beslut som inte saknar heroism eftersom en riksdagsledamot som röstar mot partiets linje kan förvänta sig att den egna politiska karriären kommer att fortsätta i isskåpet.

Sven Hirdman är bekymrad av många skäl. Han ser inget sätt att stoppa Värdlandsavtalet. Dessutom är han kritisk till hur den svenska debatten som han anser snöat in på frågan om kärnvapen.

Sverige riskerar trots allt bara kärnvapen på sitt territorium i händelse av krig. Risken krig är inte överhängande just nu. Något som Hirdman anser nästan farligare är att så många av Östersjösamarbetena fullständigt domnat av.