Tal vid av Staffan Ekbom manifestation vid Sergels torg gällande slaveriet i Libyen

Denna manifestation är till för det libyska folket. Vi vill fortsätta sätta sökar ljuset mot de omänskliga förhållandena där flyktingarna från främst Afrika behandlas som slavar i Libyen. Svarta som söker sig dit för en bättre framtid placeras i läger som subventioneras av EU som även finansierar klan/stamhövdingar och jihadister som fängslar, misshandlar och utnyttjar flyktingar som de säljer som slavar till högstbjudande.

Hur kan detta elände uppstått?

Detta är ingen naturkatastrof utan människoorsakat kaos som uppstått sedan 2011 då Nato och andra västmakter attackerade Libyen under förevändning av att skydda det libyska folket från utrotning av landets ledare Muammar Gaddafi. Ett påstående som snabbt visat vara utan grund, det var endast en progandalögn för att tjäna som en förevändning för kriget.

Denna attack från Nato tillsammans med bl.a Sverige har alltså lett till kaos i Libyen. Ett land som innan hade Afrikas högsta och jämnast fördelade levnadsstandard med fri utbildning och sjukvård. Landet förde även en självständig utrikespolitik och verkade för ett enat Afrika.
Efter att Nato i samarbete med bland annat jihadister och inhemska stammar störtat och mördat Gaddafi har landet fallit sönder i bitar som styrs av flera s k regeringar och konkurrerande armeer. Tiotusental människor har dödats under attackerna. Även tiotusentals flyktingar har dött under drunkningar i Medelhavet.

Detta elände har alltså orsakats av Natos folkrättsvidriga anfall. Som Natos dåvarande generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen uttryckte det: Natos gjorde sitt jobb, konsekvenserna får andra ta hand om.

Det som gör saken ändå mer obehaglig för oss i Sverige är att den svenska riksdagen under nästan total enighet tog beslut om att deltaga i anfallet genom att skicka Jasplan som skulle hjälpa andra Natoanslutna stater som Norge och Frankrike m.fl att spana ut lämpliga bombmål. Bombmål som t.ex att förstöra den stora vattenledningen som försörjde 70% av Libyens befolkning med vatten.

Det som händer i Libyen är ett tillstånd som Sverige aktivt har bidragit att skapa. Det innebär även att det vilar ett speciellt ansvar på den svenska regeringen att vidtaga åtgärder som tillrättalägger övergreppet på Libyen.

Vi måste även framföra en ursäkt till det libyska folket och ta ansvar för de skador som åstadkommit på Libyen.

Detta visar de ödesdigra konsekvenserna som följer av samarbetet med Nato. Ett samarbete som ständigt ökar och innebär ett hot mot freden i världen.
Sveriges uppgift är att genom diplomati och fredliga överläggningar bidraga till fredliga förhållande. Inte att skicka svenska soldater utomlands i samarbete med Nato på krigsföretag och mörda oskyldiga människor och deltaga i brott mot folkrätten.
Bryt den svenska samarbetet med Nato.
Stöd Libyens folk.
Bekämpa slaveriet.

Genmäle från Sven Hirdman

Sveriges förre Moskvaambassadör Sven Hirdman har nu publicerat ett genmäle i Dagens Industri.

Det är egentligen ett led i en större debatt som började den 12 december med ett upprop: ”Ta steget in i NATO”.

Det var undertecknat av 27 debattörer, flera fd militärer, fd ambassadörer och ett par Timbro-medarbetare och uppmanade Sverige… att ta steget in i NATO.

Och nu kommer alltså svaret. Sven Hirdman räknar upp sex punkter där NATO medlemskap snarast kommer att kvadda Sveriges säkerhetspolitik.

 • Först och främst är NATO-vännernas grundpremiss fel. De antar att Ryssland har ett egenintresse av att starta krig i ett spänt läge.

  ”Ryssland har, i motsats till tänkandet i Japan och i Tyskland på 1930-talet, tillräckliga landområden och resurser för att inte behöva eller vilja sträva efter andras territorier. Landet har också nog av erfarenheter av krig på rysk mark”

 • Ryssland har heller inget behov av att starta något preventivkrig. Landet har redan tillräckligt starkt försvar för att kunna fortsätta ligga på defensiven.
 • Det sägs att Sverige är skyldigt att hjälpa till att försvara Baltikum. Det är fel. Några sådana skyldigheter finns inte.
 • Sveriges utsikter att få stöd utifrån om landet angrips beror på om omvärlden anser det ligga i sitt intresse, inte i det ena eller andra undertecknade pappersfördraget.
 • Går Sverige med i NATO så kommer Ryssland att uppfatta det som ett framflyttande av NATO:s positioner. Det riskerar att öka spänningarna.
  Ökade spänningar är inte till Sveriges fördel.
 • Lägg därtill: Sveriges gradvis allt större inordning i NATO-systemet bidrar till att vårt land skickar osäkra och förvirrade signaler till omvärlden som har svårt att förstå var Sverige egentligen står.

Vykort till Stefan Löfven och Margot Wallström

Fredsvänner

Jag har fått Harriets Otterloos tillstånd att använda hennes vykort men nu med text på baksidan.

Det finns två kort med likartad text, en uppmaning att signera FN:s konvention om kärnvapen. En adresserad till Utrikesminister Margot Wallström och den andra till Statsminister Stefan Löfven.

Du kan köpa de nya korten från mig.

De kostar en krona styck, det betyder…

 • 30 kr för 30 kort plus 14 kronor för porto,
 • 100 kronor för 100 kort, portofritt fom 100 kort och mer.

Skriv din namn, adress, antal kort till Margot och / eller till Stefan. Beställ genom att skicka in betalningen till mitt Plusgirokonto 370814-9509.
De som föredrar att kopiera upp egna kort på egen hand från PDF-originalen gör det.

Jag skrev texten för att visa att vi hedrar ICAN som har fått Nobel priset i år och att vi otåligt vänta på att Sverige skriver på FN:s konvention på ett totalt förbud mot kärnvapen.

För de som inte har frimärken hemma erbjuder vi oss att leverera korten till Riksdagens posthantering i Riksdagshuset utan porto. Samla många undertecknade kort i ett kuvert och skicka till Cilla Svane, Statsrådsvägen 11, 128 38 Skarpnäck som kommer att leverera de underskrivna korten till posthanteringen varje onsdag.

Lycka till,
Marilyn Barden
Nej till Nato
0739 605 360
marilyn.barden@gmail.com
Plusgirokonto 370814-9509

stefan kort margot kort

Beslutsgången för kärnvapenkonventionen

Sverige var på väg att godkänna FN-konventionen mot kärnvapen. Det har hejdats. Det kan vara idé att titta litet på beslutsgången den och liknande konventioner skall genomgå.

Bakgrunden verkar vara följande:

Den konvention om kärnvapenförbud med titeln ”UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons” som nu är aktuell måste passera tre stadier innan den antas.

 1. Kommitté stadiet. Tanken på en konvention mot kärnvapen, liknande den som finns mot kemiska och biologiska vapen, väcktes 2010. Man förhandlade om den i kommittéer och utskott. 2016 började arbetet i FN bli mer konkret. Utkast skrevs, omförhandlades och till sist nådde man fram till ett utkast. Sverige har varit ett av de pådrivande länderna under det skedet. Texten las fram den 7 juli 2017. Den ”öppnades” för underskrift den 20 september och har godkänts med en majoritet av 122 länder (av 193 FN-medlemmar).i Sverige var ett av de länder som röstade ja till att godkänna texten till konventionen. (Faktum är att i sin motivering för valet inför FN klagade de svenska delegaterna närmast över att konventionstexten inte går tillräckligt långt.ii)Tvärtemot vad motsidan ofta påstår så gav sig inte Sverige gav sig in i det hela på en höft. Det finns uppgifter om att svenskarna hade ett så omfattande utredande och beredande att fredsorganisationer som ICAN och SLMK stundtals undrade vad de sysslade med.
 2. Signerings stadiet. Den svenska regeringen godkänner konventionen och den signeras av företrädare för regeringen. Det öppnar dörren för…
 3. Ratificerings stadiet. Det är nu som hela processen ”går i mål”. Ratifikation kan föregås av att riksdagen antar en lag som ger statschefen i uppdrag att förbinda Sverige till en internationell överenskommelse. Det är först när ett avtal är ratificerat och ratifikationsinstrumentet deponerats som avtalet blir juridiskt bindande. (Ratifikationsinstrumentet är ett dokument där firmatecknaren för en stat, i Sveriges fall: regeringen, bekräftar att staten ifråga kommer att hålla avtalet.)

Just nu har arbetet fastnat någonstans mellan stadium 1 och 2. Inget ytterligare arbete utförs i Sverige förutom att det meddelas att den redan sönderutredda frågan måste utredas ännu mer.

I den övriga världen har fram till 22 september 53 stater signerat och tre har ratificerat konvention (Guyana, Vatikanstaten och Thailand).iii Det har sagts att en konvention blir bindande när femtio stater har skrivit under. Det kan bygga på ett uttalande från ICAN men där sägs att det gäller först när femtio stater ratificerat konventionen.iv

i”Treaty banning nuclear weapons opens for signature at UN”

ii”SWEDEN; Explanation of vote, 7 July 2017;Negotiations on a legally binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading;ds their total elimination; concluding statement by Sweden”

iiiList of Countries which Signed Treaty on the Prohibition of Nuclear Weaponon Opening Day, 20 September 2017” lista över länder som signerat konventionen, meddelande från UNODA, FN:s byrå för nedrustning.

ivTreaty banning nuclear weapons approved at UN” av Ian Sample, Guardian, 7 juli 2017,

Annie Lööf (c) skriver inte på kärnvapenkonventionen

Ett vanligt argument för svensk NATO-anslutning är att det inte skulle påverka vår utrikespolitik. Sverige kommer att kunna fortsätta ha en självständig utrikespolitik.

Sen dök frågan om FN:s kärnvapenkonvention upp.

Sverige har deltagit i arbetet att ta fram en FN-konvention för kärnvapenförbud. I somras kom besked från USA:s försvarsminister: Sverige kan inte driva en självständig utrikespolitik genom att skriva under FN-konventionen.i

Inga NATO-länder tänker skriva på.

Nu hakar Centerpartiets Annie Lööf på USA:s försvarsministers brev.

Sveriges försvarssamarbeten med exempelvis USA, Frankrike och Storbritannien kan inte heller fortsätta att utvecklas som tänkt om Sverige skriver under avtalet. ii

Kort sagt: ingen FN-konvention om centern får råda.

På den punkten har Annie Lööf inte sina egna partimedlemmar med sig. Enligt SOM institutets opinionsundersökningar ökar tvärtom motståndet mot NATO bland Centerns medlemmar.iii

iUSA:s försvarsminister varnar Sverige för kärnvapenstopp” av Junas Gummesson, Svenska Dagbladet, 30 augusti 2017.

iiAnnie Lööf: Vi skriver inte under avtal som hotar Sveriges säkerhet” pressmeddelande från Centerpartiet 31 augusti 2017

iiiTillbaka till framtiden? Svenskarnas syn på försvaret, värnplikten och Nato” av Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld och Karl Ydén, SOM institutet, 2017-06-16.

 

ÖB:s lapsus

När kritiken mot AURORA 17 växte lovade försvaret dyrt och heligt att detta inte var någon ”NATO-övning”.

Det var bara så att Sveriges försvar var så nedbantat att man MÅSTE hämta in utländska trupper för att agera B-styrka (fienden).

Att de flesta av dessa kom från NATO, ja det var liksom bara en slump.

I den här intervjun från Gotland råkar något annat slinka ur ÖB. Han är nöjd med ”inställning och attityd hos vår personal och de som övar med oss.”

I klartext: det handlar om att öva samordning med NATO-trupper, trots allt.

Mer från Finland

Alliansfrihet.se berättar att det i Finland har kommit ut en antologi om landets säkerhetspolitik med titeln Vakaus Vaakalaudalla. Ajatuksia turvallisuuspolitiikkamme suunnasta (Stabiliteten i vågskålen. Tankar om vår säkerhetspolitiks riktning), med Timo Hakkarainen som redaktör.1 Kanske något liknande ”Bevara alliansfriheten” i Sverige från 2014.

Liksom i Sverige är författarna till stor del officerare och högre tjänstemän.

De återger en uppsats av överste Pekka Visuri. Tonen är lugn och saklig. Ja, Ryssland har rustat upp men Ryssland sträcker sig å andra sidan över ett gigantiskt område över två världsdelar. Lägg därtill att upprustningen skedde från en mycket låg nivå.

1Rysslands rustningar och Finland” på sajten alliansfrihet.se 16 oktober 2017

Fälldins försvar för alliansfriheten

Vännerna på bloggen alliansfrihet.se har hittat en pärla; Det tal som Thorbjörn Fälldin höll för Folk & Försvar den 6 februari 1978. i

Fälldin var alltså Centerpartiets partiledare mellan 1971 till 1985. Han var känd för sin sävliga framtoning. Han blev Sveriges första borgerliga partiledare sedan trettiotalet.

Det skämtades om Fälldin under hans aktiva tid.

Ett vanligt tema var att Centerledaren var ”bonnig” och litet dum. De som mötte honom i förhandlingar bakom lyckta dörrar i kansli och riksdagen uppfattade honom tvärtom som den smartaste mannen i rummet. En ledare som kunde punktera ett uppblåst resonemang någon hållit med en enda fråga.

Han hade ett och annat att säga om Sveriges säkerhetspolitik. Kontrasten mot dagens Centerparti är stor. Sverige befann sig…

…i skärningspunkten mellan strategiska intressen av stor vikt för båda stormakterna. Den ena av dessa är vår granne med politiskt, ekonomiskt och militärt betydelsefulla områden i vår omedelbara närhet.

I Sveriges läge är det naturligt att undvika:

för det första, undvika att komma under den ena supermaktens inflytande och, för det andra, undvika att bli en utpost åt den andra supermakten. I den situationen är den alliansfria politiken alltjämt – och jag är övertygad om också för överskådlig framtid – den bästa lösningen på vårt säkerhetsproblem.


iStatsminister Thorbjörn Fälldin vid Folk och Försvars konferens i Storlien, Rolf Andersson” bloggen alliansfrihet.se av Rolf Andersson, 10 oktober 2017.