En lång tid av anpassning

Jens Stoltenberg

Det svenska försvaret har tillbringat åratal med att anpassa sig till NATO:s standard.

Det gäller allt från vapenkalibrar till officersutbildningen som nu följer. Enligt Tomas Ries från försvarshögskolan är det nu bara att ”sätta nyckeln i låset och vrida om”.

Det påstås ofta att utvecklingen är nödvändig med hänsyn till att Ryssland är ”alltmer aggressivt”. Om NATO och i förlängningen USA inte står beredd att räcka oss sin starka arm skulle det stackars Sverige vara hjälplös inför Ondskan.

I själva verket handlar det om en lång process som började den redan med partnerskapsavtalet 1994, långt innan Ryssland tog Krim eller något annat av allt det som nu sägs göra NATO medlemskap oundvikligt.
http://www.svd.se/expert-svenskt-forsvar-anpassat-till-nato

En försvarsminister gör ett utspel

Peter Hultqvist, försvarsminister som gjort ett utspel

Försvarsminister Peter Hultqvist (s) förklarar i DN debatt, i något som förmodligen är en markering mot NATO tvivlarna i det egna partiet, att Sveriges integration i NATO måste fortsätta.

”Ett stärkt eget försvar i kombination med fördjupat militärt ­samarbete är den naturliga utvecklingen av alliansfriheten.”

Med andra ord skall fördjupat militärt samarbete utveckla alliansfriheten.

Man kan se det en bekräftelse av att allt fortsätter som förut. Men man kan också se det som tecken på en begynnande nervositet från partiledningens sida.

Krig genom olycksfall

nato-airpowerKrig var hotande nära vid 66 olika incidenter sedan mars förra året.

Både NATO och Ryssland hopar trupper vid Östersjöområdet och genomför storskaliga militärmanövrer.

”Situationen är upplagd för antingen en farlig felkalkylering eller olycka kan utlösa en allt värre kris eller rentav en militär konfrontation”.

Allt enligt en rapport från European Leadership Network (ELN).

Rapporten tillfogar att historien visar att kriser kan börja leva sitt eget liv, bortom all kontroll.

ELN uppger också att NATO planerar 270 militärmanövrer det här året och Ryssland 4 000.

Propagandakrig

NATO kommer att satsa ännu mer på något som kallas ”informationsförsvar” och som de misstrogna skulle kunna tänkas kalla för propaganda. Det meddelas via YLE att man måste mota rysk och islamistisk propaganda.

Fientlig propaganda mot NATO betraktas uppenbarligen som ett svårt bekymmer.

Mer om Värdlandsavtalet

Nu kommer besked från regeringen. Värdlandsavtalet kommer att träda ikraft den 1 juli 2016.

Den gör heller ingen hemlighet av att svenskt NATO-medlemskap är det önskade slutmålet.

Promemorian ”Samförståndsavtal med NATO om värdlandsstöd” beskriver de lagändringar som kommer att klubbas av riksdagen för att värdlandsavtalet skall börja gälla.[i]

Här och där finns antydningar till nervositet. Det klagas över ”kraftig kritik från NATO motståndare”. Försvarsminister Peter Hultqvist uttalade sig i Dagens Nyheter i mitten av juli om saken. Han bedyrade att det bara handlar om ”fyra mindre lagändringar och små justeringar av fyra förordningar”.[ii]

Underförstått: inget att bråka om, ingen kommer att märka något.

Verkligheten är betydligt mer omfattande.

Det är framför allt helt glasklart i promemorian att värdlandsavtalet är det senaste i en av avtal och överenskommelser Sverige ingått ända sedan partnerskapsavtalet (PFF) 1994. I det avtalet fanns en inbyggd mekanism som siktade att binda partnerskapsländerna allt hårdare till NATO.

Värdlandsavtalet är helt enkelt det sista hittills i raden av avtal och överenskommelser som knyter Sverige allt närmare militäralliansen.

Synen på militäralliansen är närmast lyrisk. ”NATO är den enda organisation som har en utvecklad förmåga för ledning och genomförande.” Det förkunnas upprepade gånger att, ”NATO är den organisation som definierar den internationella standarden för militär samverkan”.

Målet med Värdlandsavtalet är att rigga upp ett slags byråkratiskt ramverk för att ”snabbt komma igång med samverkan med NATO”. Det gäller både i militärövningar och öppet krig. Visserligen bedyras att NATO trupperna bara kan komma på svensk inbjudan. Men när den inbjudan har utfärdats träder värdlandsavtalets statuter ikraft.

De lagändringar som införs bygger i sin tur på ändringar redan genomförts. De gäller:

Privilegier och immunitet i vissa fall

Tullfrihet

Ändringar i trafikskadelagen

Ändringar i trafikskadelagen

Ändringar i skyddslagen

Ändringar i utlänningslagen

Avsnittet om ”privilegier och immunitet” för NATO trupper i Sverige verkar vålla en del förlägenhet för både politiker och tjänstemän. Till råga på allt gör man vad man kan för att grumla bilden ytterligare. I Dagens Nyheter bedyras att det inte är något tvivel om att Svensk lag gäller. Det är lögn. I promemorian talas tvärtom om att NATO har polisiära befogenheter för sina blivande förläggningsområden. Lägg därtill att NATO enligt värdlandsavtalet bestämmer vart dess trupper skall förläggas.

Sverige har utverkat ett undantag. Önskar NATO trupperna verkställa avrättningar måste det ske utanför svenskt territorium.

Frågan om vilken lagstiftning som gäller är i själva verket hur rörig som helst. Sverige har lagt till en deklaration om att militära entreprenörer (”contractors”) inte skall omfattas av privilegier utan omfattas av svenskt lag. NATO har å sin sida meddelat att man reserverar sig mot reservationen.

Promemorian erkänner öppet att ingen riktigt har en aning om vad som gäller.

NATO trupperna har rätt att föra in vad de vill tullfritt, Sverige skall tillhandahålla bränsle, livsmedel, sjukvård och tandvård. NATO trupperna behöver inte ha svensk trafikförsäkring. Militära skyddsområden kan nu upprättas för NATO trupperna. NATO:s personal skall åtnjuta viseringsfrihet, och i synnerhet deras dokument skall inte kunna inspekteras av svensk tullpersonal. NATO behöver inte betala skatt för inköp som görs i tjänstebruk.

Det kan vara värt att hejda sig här och göra en reflektion. Frågan om ”immunitet och privilegier” sticker många i ögonen. Samtidigt gäller det att inte snöa in på den frågan. Politiker och tjänstemän har goda möjligheter att förvirra diskussionen genom att hänvisa till än det än det andra undantaget de säger sig ha utverkat i all oändlighet. Den stora frågan måste vara om Sverige smyganslutning till NATO, att militäralliansen kommer att ha all rätt att införa kärnvapen, Sverige har inte lämnat några reservarvationer, i motsats till NATO länderna Norge och Danmark och vilken effekt det kommer att ha på Sverige.

Den 1 juli 2016 träder både värdlandsavtalet och lagändringarna ikraft.

Vi har fram till dess att försöka stoppa det.


[i]                 ”Samförståndsavtal med NATO om värdlandsstöd” Ds 2015:39 promemoria från försvarsdepartementet 13 juli 2015.

[ii]                 ”Nya lagändringar skall ge krishjälp från NATO” av Mikael Holmström, Dagens Nyheter

Oberoende utredning av värdlandsavtalet

Pressmeddelande från Natoutredningen www.natoutredningen.se

Pressmeddelande:

Oberoende utredning granskar Natosamarbete

I dag sjösätts en partipolitiskt oberoende Natoutredning. Syftet är att göra en analys av hur ett värdlandssavtal med Nato och ett eventuellt medlemskap påverkar vår och Östersjöregionens säkerhet, vår relation till FN och vår möjlighet att bidra till en fredlig lösning av konflikter i omvärlden.

Initiativtagare till arbetet är Stina Oscarson och Pierre Schori som i utredningen samverkar med Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Lars Ingelstam, Lennart Uller och Linda Åkerström.

–  Ansvariga politiker vill göra gällande att detta avtal är en teknisk fråga. Men det är mer än så. Värdlandsavtalet påverkar vår reella säkerhetspolitiska handlingsfrihet och vår trovärdighet som militärt alliansfria, säger Hans Blix.

–  Avtalet är en brytpunkt på flera plan och det är därför viktigt att det finns en ordentlig konsekvensanalys före riksdagens omröstning, säger Pierre Schori.

Utredningen ska vara färdig i mitten av december 2015 och kommer också att visa på vilka alternativ som finns för att bygga en hållbar säkerhet i dag. Ett första seminarium kommer att hållas i Stockholm den 28 september.

För mer information, gå in på www.natoutredningen.se eller kontakta någon av utredningens sekreterare Stina Oscarson eller Lars Ingelstam.

Deltagare i utredningen:

Hans Blix
Jurist, tidigare generaldirektör i IAEA, chef för FN:s inspektörer i Irak (UNMOVIC), ordförande i kommissionen mot massförstörelsevapen (WMDC).

Rolf Ekéus
Svensk diplomat och ambassadör, har under flera år arbetat med nedrustningsfrågor, och ledde den svenska delegationen vid nedrustningsförhandlingarna i Genève 1983–88.

Sven Hirdman
Yrkesdiplomat, ambassadör i Moskva 1994-2004.

Lars Ingelstam
Utbildad vid KTH i teknisk fysik samt tekn dr. i matematik. Sedan 2002 oberoende forskare och författare.

Stina Oscarson
Dramatiker, regissör och fri skribent.

Pierre Schori
Svensk politiker och diplomat. Har suttit i riksdag, EU-parlamentet och regering samt varit FN-ambassadör och chef för en av FN:s största fredsoperationer i Elfenbenskusten.

Lennart Uller
Krigsvetenskapsakademien Avd I (1987-), ordförande för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (1993-).

Linda Åkerström
Statsvetare och ansvarig för nedrustningsfrågor och vapenexport på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

2015 Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, All rights reserved.
Huvudlista för pressutskick. För media, journalister, redaktioner och de som anmält intresse.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Polhemsgatan 4

11236Stockholm

Sweden

Add us to your address book

unsubscribe from this list    update subscription preferences

 

Stina Oscarson

Dramatiker, regissör & kulturdebattör

Birger Schlaug: ”Nato-en bomb i knät på regeringen”

Birger pressbild
Birger Schlaug, politisk veteran som tvekar om värdlandsavtalet.

Birger Schlaug har skrivit på vårt upprop mot värdlandsavtalet. Han blev nummer 565. I en debattartikel i Stockholms Fria tidning skriver han:

Den borgerliga regeringens plan var att avtalet skulle skrivas under redan i år. Den rödgröna regeringen har insett att man sitter med en bomb i knät. Man har därför förlängt stubintråden. Planen är nu att lämna förslag nästa år. Formellt hänvisar man till utredning av hur svensk lagstiftning måste förändras. Man säger ingenting utåt om intern splittring. Statsminister och försvarsminister vet att Miljöpartiets ledning är villig att svälja avtalet, men anar förstås att språkrören än en gång riskerar att få krypa till korset. Precis som när det gällde Saudiavtalet. Utanför regeringen kan Vänsterpartiet banka in det ena slaget efter det andra. Ett upprop mot avtalet har startats på nätet.

”Träffsäkert nej”

torsten-kälvemarkKan man hitta ett antal hittills dolda talanger som med liknande stringens och intelligens kan ge argument också för en anslutning så kan man sedan relativt snabbt gå till en folkomröstning kring frågan.

Torsten Kälvemark var vederbörligen imponerad i Aftonbladet spalter. Det som imponerade var boken ”Bevara alliansfriheten: Nej till NATO”.

Den antologin läses flitigt i Aktionsgruppen. Författare är ett dussintal utrikespolitiska veteraner: Anders Ferm, Sven Hirdman, Anders Björnsson, Hans Blix, Rolf Ekéus, Maj Britt Theorin, mm.