Dagordning för Aktionsgruppen Nej till NATO:s möte 17 december 2015, klockan 1800

Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm.

§1)Formalia

§2)Rapporter

§3)Namninsamlingen

§4)Nättidningen Nej till Nato-bulletinen

§5)Brev till kommuner och riksdagspolitiker

§6)Samarbetsmöte 23 januari

§7)Möte i Hallunda och Södertörns högskola

§8)Förening eller aktionsgrupp?

§9)Nästa möten

§10)Övrigt

GOD JUL

Välkomna!

pdf-icondagordning

Kallelse till nytt samordningsmöte 23 jan 2016

Inbjudan till nytt möte.

Arbetet med att stoppa värdlandsavtalet går nu mot sin kulmen. Enligt uppgift från försvarsministern Peter Hultqvist kommer det troligen läggas fram i riksdagen för godkännande i april 2016.

Tiden blir alltså knapp varför det är viktigt att intensifiera kampen.

Ett sätt att ställa kärnvapenfrågan i centrum som ju är ytterst viktig är att ställa frågan ”vill du att din kommun ska bli plats för kärnvapen?

Denna fråga och annat viktigt som t.ex  gemensam aktivitetsdag för anti-NATO arbetet då förslagsvis i slutet av mars blir det möjligt att diskutera då.

Denna kallelse går ut brett till alla kontakter som vi fått i kampen mot Nato medlemskap.

Alla är välkomna som vill vara med i arbetet.

Förslag till dagordning för mötet 23 januari, kl 12-16.

1 formalia
2 presentation av deltagare
3 rapporter av tidigare arbete
4 läget i Sverige, var finns motståndsgrupper och jobbar de?
5 namninsamlingen
6 nättidningen och nya flygblad
7 kampanjen inför beslutet i riksdagen. Arbete med kärnvapenfrågan i kommunen,
gemensamma aktioner runt om i Sverige på en och samma dag
8 diskussion om fortsatt antiNATO arbete efter beslut i riksdagen.

Hur ska vi arbeta efter eventuellt godkännande av värdlandsavatalet? Vad blir vår målsättning?  Förslag till paroller: Riv upp värdlandsavtalet! Ingen svensk Nato anslutning! Nej till kärnvapen i Sverige! Sverige får inte bli ett kärnvapenmål!

Hälsning och välkomna!

Eva Jonsson och Staffan Ekbom från Ledningsgruppen för aktionsgruppen Nej till Nato Stockholm.

Mötet äger rum på bio café Tellus Vattenledningsvägen 46. Tag tunnelbanan 14 mot Fruängen. Stig av vid station Midsommarkransen.

Tag efter spärrarna av mot vänster utgång mot Tegelbruksvägen. Sedan tag till vänster på Tegelbruksvägen. Därefter till höger på Tegelbruksgränd ett kort stycke. Nere på Vattenledningsvägen ligger bio Tellus snett över gatan till vänster.

Praktiska frågor kring kostnader, eventuellt boende mm Kontakta

Eva Jonsson tel 0762147169
Staffan Ekbom tel 0707227622

Ulf Bjerelds svar på tre frågor

Ulf_Bjereld_1920x1080Ulf Bjereld kunde inte komma. Svaren lämnades skriftligt.

1) I Värdlandsavtalet finns det inga undantag för kärnvapen placering på svenskt territorium. Enligt avtalet ges NATO möjlighet att etablera baser i Sverige. Enligt svensk lag är kärnvapen förbjudna på svenskt territorium. Hur ser du på risken för överträdelse av svensk lag och gruppering av kärnvapen på svensk mark?

2) Enligt Värdlandsavtalet är det NATO för befäl i kris/krigsläge. Är detta rimligt och betyder det att vi då avsäger oss all suveränitet?

3) Om Värdlandsavtalet tas av Riksdagen kommer ÖB att ha fria händer att omförhandla avtalet med NATO? Om det är så, hur är detta ur svensk, demokratisk synvinkel?

Svar Fråga 1: Sannolikheten att NATO i ett krisläge skulle föreslå eller kräva att kärnvapen skall placeras på svenskt territorium är visserligen liten, men kan i förväg inte helt uteslutas. Beroende på krisutvecklingen och de politiska stämningarna i Sverige finns det en liten men ändå faktisk risk att frågan aktualiseras. En sådan utveckling skulle skada Sverige och också säkerheten i vår omvärld. Därför är det viktigt att värdlandsavtalet – om det blir verklighet – skrivs om på ett sätt så att det explicit klargörs att kärnvapen under inga omständigheter får placeras på svensk mark

Svar Fråga 2: Värdlandsavtalet är mångtydigt i detta avseende. Därför är det viktigt att explicit slå fast att det inte finns någon automatik i att ge eller ta emot militärt stöd, utan att alla sådana aktiviteter sker på frivillighetens grund och skall föregås av politiska beslut av folkvalda representanter. Likaså måste det slås fast att befälsrätten över svensk trupp inte kan överföras utan att föregås av politiska beslut av folkvalda representanter

 

Svar fråga 3: Nuvarande skrivning öppnar för möjligheten att ÖB tillsammans med Nato:s militära ledning kan komma överens om ändringar i avtalet. Det är inte acceptabelt. Varje ändring av avtalet måste föregås av politiska beslut. Makten över avtalet måste ligga hos de folkvalda representanterna.

Sammanfattningsvis: Sveriges militära alliansfrihet består. Det finns under överskådlig tid inga politiska förutsättningar för att Sverige ska söka medlemskap i Nato. Ett av de viktigaste skälen till att Sverige vill bibehålla den militära alliansfriheten är att den ger oss handlingsfrihet och bedöms minska risken för att vårt land ofrivilligt dras in i militära krigshandlingar. Därför är det viktigt att Sveriges säkerhetspolitiska agerande och slutna överenskommelser utformas på ett sätt så att de inte minskar handlingsfriheten eller ökar risken att Sverige dras in i militära krigshandlingar.

Ur det perspektivet uppvisar det föreslagna Samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd flera brister och otydligheter som måste åtgärdas om det skall bli verklighet. Klara preciseringar och restriktiva tolkningar av avtalet måste skrivas in i den proposition som skall föreläggas riksdagen.

Ulf Bjereld, Ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet

Inbjudan till samordningsmöte

De som är intresserade av att diskutera hur arbetet mot svenskt NATO anslutning skall läggas upp är välkomna till Samordningsmöte i Stockholm, 31 okt 2015.

Lokal: Solidaritetshuset Tegelviksvägen 40 Stockholm kl.13-17
Resväg: T-bana till Slussen, sedan buss 2 till ändhållplatsen.

§1) Formalia

§2) Syftet med mötet

§3) Presentation av deltagarna

§4) Diskussion kring spridning av arbetet geografiskt

§5) Arbetet med namninsamlingen

§6) Planering av fortsatt arbetet

Informationsutbyte mellan aktiva. Hjälpmedel, typ talarbank. Ev samordnade, landsomfattande aktioner, typ Nej till NATO vecka.

>dagordning samordningsmöte

Dagordning för stormötet 24 september

Dagordning för Aktionsgruppen Nej till NATO:s stormöte, 24 september 2015

Tid: 24 september 2015, kl 1800

Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm. Ta buss 2 (fr Slussen-mot Sofia) eller buss 57, 66 till Sofia (ändhållplats). Buss 59 och 76 till Ljusterögatan/Malmgårdsvägen ligger också nära.

§1)Formalia

Mötet inleds.

§2)Nej till NATO:s studiecirkel

§3)Arbetet med namninsamlingen

§4)Rapporter från tidigare och kommande möten

§5)Riksdagshusmötet 25.11

§6)Galan 2016

§7)Rapport från fredskonferensen i Helsingfors

§8)Informationsmaterial

§9)Samarbetsmöte

§10)Nästa stormöten

§11)Övrigt

pdf-iconDagordning 24 sept 2015

Genmäle

Försvarsminister Peter Hultqvist har publicerat en debattartikel om fördelarna med Svensk NATO integration.

Han får ett genmäle från Läkare för Mänskliga rättigheter, undertecknat av Dr Leif Elinder, Professor Marcello Ferrada de Noli, Dr Martin Gelin och Professor Anders Romelsjö.
http://www.dn.se/…/rep…/sverige-riskerar-bli-forstahandsmal/

Artikeln finns även i oavkortat skick på Jinges blogg: http://jinge.se/…/sverige-riskerar-att-bli-forstahandsmal-v…

NATO befälhavare på besök

NATO:s militäre befälhavare general Philip Breelove är på besök i Sverige berättar DN. Vad han säger är ganska allmänt. NATO:s samarbete med Sverige är utmärk säger han, det är upp till svenskarna själva om de vill bli medlemmar. Intressant att notera är att reportern Michael Winiarski ändå noterar om värdlandsavtalet:

”Avtalet är omstritt och många kritiker anser att det är ett led i att få Sverige att överge den traditionella alliansfria politiken och smygvägen bli medlem i Nato.”

Det verkar med andra ord ha trängt in att det finns ett motstånd.

Man skulle kunna tillfoga att general Breelove kritiseras av tyskarna för att göra just Ukraina krisen värre genom sina braskande uttalanden mot Ryssland och varningar om ryska truppsammandragningar… även om allt är lugnt.

NATO debatt i Aftonbladet tv

Tempraturen i debatten om Svenskt NATO medlemskap verkar stiga ytterligare. Här diskuteras den i Aftonbladet TV mellan NATO-förespråkaren Allan Widman (fp) och Vänsterpartiets Stig Henriksson.

Stig Henriksson fick in en del goda poänger.