Mer om Värdlandsavtalet

Nu kommer besked från regeringen. Värdlandsavtalet kommer att träda ikraft den 1 juli 2016.

Den gör heller ingen hemlighet av att svenskt NATO-medlemskap är det önskade slutmålet.

Promemorian ”Samförståndsavtal med NATO om värdlandsstöd” beskriver de lagändringar som kommer att klubbas av riksdagen för att värdlandsavtalet skall börja gälla.[i]

Här och där finns antydningar till nervositet. Det klagas över ”kraftig kritik från NATO motståndare”. Försvarsminister Peter Hultqvist uttalade sig i Dagens Nyheter i mitten av juli om saken. Han bedyrade att det bara handlar om ”fyra mindre lagändringar och små justeringar av fyra förordningar”.[ii]

Underförstått: inget att bråka om, ingen kommer att märka något.

Verkligheten är betydligt mer omfattande.

Det är framför allt helt glasklart i promemorian att värdlandsavtalet är det senaste i en av avtal och överenskommelser Sverige ingått ända sedan partnerskapsavtalet (PFF) 1994. I det avtalet fanns en inbyggd mekanism som siktade att binda partnerskapsländerna allt hårdare till NATO.

Värdlandsavtalet är helt enkelt det sista hittills i raden av avtal och överenskommelser som knyter Sverige allt närmare militäralliansen.

Synen på militäralliansen är närmast lyrisk. ”NATO är den enda organisation som har en utvecklad förmåga för ledning och genomförande.” Det förkunnas upprepade gånger att, ”NATO är den organisation som definierar den internationella standarden för militär samverkan”.

Målet med Värdlandsavtalet är att rigga upp ett slags byråkratiskt ramverk för att ”snabbt komma igång med samverkan med NATO”. Det gäller både i militärövningar och öppet krig. Visserligen bedyras att NATO trupperna bara kan komma på svensk inbjudan. Men när den inbjudan har utfärdats träder värdlandsavtalets statuter ikraft.

De lagändringar som införs bygger i sin tur på ändringar redan genomförts. De gäller:

Privilegier och immunitet i vissa fall

Tullfrihet

Ändringar i trafikskadelagen

Ändringar i trafikskadelagen

Ändringar i skyddslagen

Ändringar i utlänningslagen

Avsnittet om ”privilegier och immunitet” för NATO trupper i Sverige verkar vålla en del förlägenhet för både politiker och tjänstemän. Till råga på allt gör man vad man kan för att grumla bilden ytterligare. I Dagens Nyheter bedyras att det inte är något tvivel om att Svensk lag gäller. Det är lögn. I promemorian talas tvärtom om att NATO har polisiära befogenheter för sina blivande förläggningsområden. Lägg därtill att NATO enligt värdlandsavtalet bestämmer vart dess trupper skall förläggas.

Sverige har utverkat ett undantag. Önskar NATO trupperna verkställa avrättningar måste det ske utanför svenskt territorium.

Frågan om vilken lagstiftning som gäller är i själva verket hur rörig som helst. Sverige har lagt till en deklaration om att militära entreprenörer (”contractors”) inte skall omfattas av privilegier utan omfattas av svenskt lag. NATO har å sin sida meddelat att man reserverar sig mot reservationen.

Promemorian erkänner öppet att ingen riktigt har en aning om vad som gäller.

NATO trupperna har rätt att föra in vad de vill tullfritt, Sverige skall tillhandahålla bränsle, livsmedel, sjukvård och tandvård. NATO trupperna behöver inte ha svensk trafikförsäkring. Militära skyddsområden kan nu upprättas för NATO trupperna. NATO:s personal skall åtnjuta viseringsfrihet, och i synnerhet deras dokument skall inte kunna inspekteras av svensk tullpersonal. NATO behöver inte betala skatt för inköp som görs i tjänstebruk.

Det kan vara värt att hejda sig här och göra en reflektion. Frågan om ”immunitet och privilegier” sticker många i ögonen. Samtidigt gäller det att inte snöa in på den frågan. Politiker och tjänstemän har goda möjligheter att förvirra diskussionen genom att hänvisa till än det än det andra undantaget de säger sig ha utverkat i all oändlighet. Den stora frågan måste vara om Sverige smyganslutning till NATO, att militäralliansen kommer att ha all rätt att införa kärnvapen, Sverige har inte lämnat några reservarvationer, i motsats till NATO länderna Norge och Danmark och vilken effekt det kommer att ha på Sverige.

Den 1 juli 2016 träder både värdlandsavtalet och lagändringarna ikraft.

Vi har fram till dess att försöka stoppa det.


[i]                 ”Samförståndsavtal med NATO om värdlandsstöd” Ds 2015:39 promemoria från försvarsdepartementet 13 juli 2015.

[ii]                 ”Nya lagändringar skall ge krishjälp från NATO” av Mikael Holmström, Dagens Nyheter

En larmrapport om Gotland

Om humor är en spänd förväntans upplösning i intet så är CEPA:s rapport om läget i Östersjön mycket humoristisk.

Den har citerats i Dagens Nyheter, i Aftonbladet, av Timbro och en hel radda upphetsade debattörer med stora krigsrubriker. Den har anförts som bevis av Karin Enström, Moderaternas utrikespolitiska språkrör, och av Katarina Tracz, chef för tankesmedjan Fri Värld (närmast en underavdelning till Timbro).

Innehållet var alarmerande. Ryssland hade övat på att inta Gotland med 33 000 man.

DÄR hade man det stora beviset på att Sverige måste gå med i NATO snarast.

Ett svenskt medlemskap i Nato har därför aldrig varit så angeläget som det är idag,” förkunnade Karin Enström.

Två problem:
För det första är tankesmedjors rapporter som sagt rätt riskabla visdomskällor. De är som tidigare sagts inga vetenskapliga eller journalistiska sanningskriterier de måste leva upp till, behöver inte genomgå någon disputation eller granskas av någon pressombudsman. Det enda en tankesmedja behöver  tänka på är vad dess finansiärer vill ha. (Katarina Tracz tankesmedja Fri Värld / Timbro har till exempel har Stiftelsen Fritt Näringsliv som finansiär med en grundplåt på cirka 300 miljoner.)

För det andra har Tracz, Enström, Dagens Nyheter och Aftonbladet å det våldsammaste övertolkat till och med det tunna beviset.

Rapporten, The Coming Storm av Edward Lucas, säger faktiskt inte alls att Ryssland planerar att inta Gotland.

Det handlar om en tunn rapport, cirka 18 sidor, målet är gammal god ordning att larma om att Ryssland sägs vara aggressivt. Det enda konkreta beviset på några ryska avsikter mot Gotland av en av flera hastigt utlysta militärövningar, så kallade snap drills där man övar förmågan att reagera snabbt på oväntade kriser. Scenariot för den övningen, den tänkta förutsättningen, var att Väst försökt anstifta ett Maidan liknande uppror i Moskva där Ryssland skulle gå till motoffensiv. ”Scenariot inkluderade det snabba intagandet av nord Norge, Åland, den svenska ön Gotland och den danska ön Bornholm”.

Vi talar alltså som SCENARIOT för en rysk militärövning. Det sägs inte att man uttryckligen övade på att erövra Gotland. (Man kan gärna tänka på hur många militärövningar som hålls hos oss vars scenario är krig mot en hypotetisk fiende någonstans i öst.)

Ett par stycken djupt inne en rätt tunn rapport. Det var inte ens någon viktig punkt.

Det var med andra ord allt som CEPA hade att komma med.

Genmäle: Det ryska hotet är kraftigt överdrivet

Lars-Gunnar LIljestrand, ordförande för FIB juristerna
Lars-Gunnar LIljestrand, ordförande för FIB juristerna

Katarina Tracz får mothugg i Göteborgs Posten för sin ledare av Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande för FIB juristerna.

Tracz hävdar att Ryssland uppträder aggressivt och upprepade gånger kränker Sveriges gränser. Liljestrand har hört sig för:

”Hittills under 2015 har (Sveriges) luftrum kränkts nio gånger. Ingen gång av ryskt flyg.”

Vidare har Katarina Tracz gjort gällande att Ryssland övar invasion av Gotland. Detta har hon fått från tankesmedjan CEPA (Center for Europeans Policy Analysis).

Ett problem som läsaren bör ha i åtanke: Tankesmedjor är inga vetenskapliga forskningscentra. Deras rapporter behöver inte leva upp till några vetenskapliga sanningskriterier. De genomgår inga disputation eller granskning av kritiska forskarkollegor. Det enda en skribent på en tankesmedja behöver bekymra sig över är vad tankesmedjans finansiär vill ha.

CEPA är en tämligen okänd enhet med högkvarter i Washington. Dess Advisory Council rymmer åtskilliga anti-ryska hökar som Anne Applebaum, Zbigniew Brzezinski och… Carl Bildt, vilket ger en tydlig vink om dess inriktning.

”I svenska medier blåses rapporten upp medan man i vårt grannland Finland avfärdar skrämskotten från Cepa. ÖB Sverker Göransson sa helt kort att den saknade vetenskaplig grund. De flesta seriösa bedömare, menar att vad vi nu ser inte är riktat mot Sverige utan en följd av Ukrainakonflikten. Propagandakriget pågår mellan öst och väst och Katarina Tracz och Frivärld, deltar med sin sedan länge pågående kampanj för närmande till NATO.”

Katarina Tracz skriver ett kort genmäle vars som kan sammanfattas med att alliansfrihet är helt ute ändå.

Katarina Tracz
Katarina Tracz

Den nya linjen: SKRÄCK

Katarina Tracz
Katarina Tracz

Tonläget i NATO debatten verkar skärpas.

”Sverige är skyddslöst utan NATO” skriver Katarina Tracz i en ledarartikel i Göteborgsposten.

”Katarina vem?” frågar väl en och annan.

Katarina Tracz är chef för tankesmedjan Fri Värld. Den utgör i sin tur en underavdelning till Timbro (sitter inlogerade i Timbros kontor på Kungsgatan).

Kanske ger det här en fingervisning av vilken linje som NATO-vännerna kommer att driva: nämligen att pumpa på med SKRÄCK i stora lass. Skräm livet ur Svensson så han/hon börjar längta intensivt efter NATO:s starka arm. Ryssland är aggressivt förkunnas och hotfullt, det är värre än någonsin tidigare i historien och Tracz tar en rad rätt banala gränsincidenter I Östersjön som bevis.

Timbro-kretsen verkar ha gett sig in i striden. Men man kan också se det som något hoppingivande. Fram till idag har NATO anhängarna försökt driva igenom ett svenskt NATO-medlemskap i tysthet, via en rad byråkratiska små steg. Nu har man tvingats gå ut och debattera öppet för saken.

Katarina Tracz: Sverige är skyddslöst utan Nato” GP 18 juli