En hälsning från Claes

VAD FÖR SLAGS FOLK MÖTER VI UNDER AGITATIONEN MOT NATOS FÖRSÖK ATT UTNYTTJA SVERIGE ?

Många varianter. Aggressiva människor är förvånansvärt få. Men man kan ana dom när man hör någon grinig kommentar ”ryssarna då” . Det finns också tydligt obalanserade personer och sådana som vill göra en insats. En man hävdade t ex att han av militära kontakter hört att ” bara i går natt skedde tre överflygningar av svenskt territorium och det är en tidsfråga när ryssarna anfaller oss ”. Tyvärr ville den välinformerade mannen inte ange sina källor närmare och media hade vid tillfället inte meddelat något heller trots att det borde ha varit en godbit för de som lever på sensationer.

Man ska inte döma Natovännerna efter sådana fall men de är ändå resultatet av hetsandet av känslorna.

En annan man, pro Nato, hade en mer intellektuell approach. Vi talade i 20 minuter och ingen av oss ändrade sig men samtalet fördes i saklig och respektfull ton.

Det var ingen mening med att tala den där Putin till rätta. Studier av Dostojevskijs böcker visade att Ryssland är obotligt i att odla världsfrånvända åsikter om sin styrka och historiska mission. Därtill kom att den ryska ekonomin nu ställt Putin i ett avtryckarläge. Han måste s.a.s. skjuta sig loss. Landet är odugligt till en diversifierad ekonomi. Man har bara olja och gas och när nu oljepriset sjunkit drastiskt så blir det inga överskott för att ge ryssarna en levnadsstandard som dom håller sig nöjda på. Inte heller kan dom rusta upp i oändlighet. Då blir bara den logiska lösningen att man måste starta krig mot omvärlden. Annars går man under. Putin måste satsa allt på ett kort. Det må bära eller brista. Och ska det gå åt h-e så ska det gå med musik. Putin blir alltmer desperat.

Resonemanget som ytligt sett var logiskt hade dock en brist: Om det är så farligt med denne lömske man, för att hans Ryssland går mot ekonomisk kollaps varför då inte börja ett ekonomiskt samarbete med Ryssland? Då borde ju skälen till hans och landets framtida desperata handlingar undanröjas eller åtminstone minska. Är inte krig, och särskild kärnvapenkrig, alltför allvarliga för att man inte ska pröva den möjligheten? Uppenbarligen hade min värderade åsiktsmotståndare inte tänkt på den saken. (Tyvärr inte heller jag vid tillfället).

Min vän hängde också upp sig på frågan om att man alltid ska stödja demokratin mot icke-demokratin. Men bara för att en demokratisk stat för krig kan man väl inte stödja detta krig ?

Dessa oreflekterade demokrater tror att demokratier aldrig kan föra krig mot varandra ( men mot andra går det bra). Teorin är nonsens. Anledningen till att Europas stater inte bekrigat varandra efter demokratins permanentering beror framför allt på att USA som segrare i 2:a världskriget kunde tvinga igenom en fred och hur länge den håller är en öppen fråga. Det vet man i USA mycket bra. Mycket bättre än här. (Bl.a. för att man inte studerat Christopher Paynes utmärkta bok: The Peace of Illusions.

NATO SOM GENDERMERI MOT EGNA BEFOLKNINGARNA.

Vi har också mött Nato-förespråkare som , i minst ett fall, hävdade att Natos uppgift mindre är ett försvar mot yttre aggression än ett medel mot de egna ländernas befolkningar. Detta framförs på så sätt att det finns grupper av utländskt bördiga människor som under ytan konspirerar och är våldsbenägna. Så antyds det ,eller sägs rent ut ibland. En person, tydligt intilligent kanske ett generalsämne i vardande, sa rent ut att han betraktade majoriteten i det här landet , eller åtminstonde stora delar av samhället, som ett slödder som måste sättas på plats med hårda nypor. Personen antydde tillhörighet till militären.
Claes Engelbrand.

Sverige på väg in i NATO?

Seminarium om Sverige, Finland och NATO

 

Dag: 25 november 2015
Tid: 1300-1530
Plats: Riksdagens Förstakammarsal, Entré Riksplan, Norrbro, Stockholm,
Arrangörer: Aktionsgruppen Nej till NATO, Vänsterpartiet och Kvinnor För Fred
Entré: Fritt inträde men föranmälan krävs för att komma in i Riksdagen. Ha med giltig legitimation för inpassering. Se nedan.

riksdagsmöte
PROGRAM

 

13:00 Konferensen öppnas – Staffan Ekbom, Ingela Mårtensson
13:05

Sverige på väg in i NATO

Hans Blix

13:20

Finland och NATO, hur står det till?

Laura Lodenius, Verksamhetschef i Finlands Fredsförbund

13:35

NATO – en kärnvapenallians

Maj-Britt Theorin, fd ambassadör, ansvarig för svensk nedrustningspolitik 1981-1991.

13:50

Frågor från moderatorn Carl Tham och från publiken

14:10

Fikapaus

14:30

Stina Oscarson, dramatiker, författare presenterar sin kortfilm

14:45

Hur ser ni på ett närmande till NATO?,

Moderator: Carl Tham

Anföranden utifrån tre frågor och andra inlägg

Deltagare: Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

Valter Mutt, utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt Initiativ.

Ulf Bjereld, socialdemokrat, professor i statsvetenskap, ordförande i Tro och Solidaritet.

Hans Lindqvist, landstingsledarmot Centerpartiet, EU parlamentariker1995-1999.

15:10

Frågor från moderatorn och publiken

15:30

Avslutning

 

1a_kammaren_200

Anmälan

Anmälningstiden har gått ut och mötet är fulltecknat

Ja till Fred – Nej till NATO

affisch-nato-ny-lokal-2Föreläsning med Agneta Norberg, v. ordf. i Sveriges fredsråd.

Arrangörer: ABF, Folkuniversitetet, Nej till EU, V, Kp.

Våren 2016 ska Sveriges riksdag behandla värdlandsavtalet med Nato. Ett avtal som ger Nato och dess kärnvapen obegränsad tillgång till svenskt territorium. Avtalet innebär även att Natos soldater kan begå brott i vårt land utan att kunna ställas inför svensk domstol.

Sveriges fred och säkerhet kräver att Riksdagen säger nej till värdlandsavtalet med NATO!

Dag: 19 september 2015
Tid: 1300
Plats: Kyrkogatan 29, 852 32 Sundsvall

affisch nato ny lokal 2-2

Remissvar på regeringens promemoria om värdlandsavtalet

knapp

Registrator: Försvarsdepartementet
Postadress: 103 33 Stockholm
Er referens: Ds 2015:39

17 september 2015

Remissvar på promemorian om Värdlandsavtalet

Remiss på Försvarsdepartementets promemoria om Värdlandsavtalet med NATO

Samförståndsavtal med NATO om värdlandsstöd”, Ds 2015:39

Sammanfattning

Aktionsgruppen Nej till NATO avstyrker från att anta Sveriges Värdlandsavtal med NATO liksom att införa de ändringar av lagstiftning som följer. Det saknas en realistisk helhetsbedömning av konsekvenserna för Sveriges säkerhetspolitiska läge.

Det nuvarande läget

Den svenska regeringen undertecknade värdlandsavtalet med NATO den 4 september 2014. För närvarande väntar det ännu på att godkännas av Riksdagen.

Avtalet skall enligt promemorian träda i kraft den 1 juli 2016 tillsammans med lagändringar som krävs för avtalet skall kunna tillämpas.

Brist på realistisk analys av säkerhetspolitiska konsekvenser

Ingenstans i promemorian finns någon allsidig analys av de säkerhetspolitiska konsekvenserna av avtalet. Promemorian talar uteslutande om förmodade förbättringar för Sveriges framtida säkerhet som förmodas komma genom att vi tack vare värdlandsavtalet smidigt kan ta emot militärt bistånd från främmande makt och delta i ”internationell” militär övningsverksamhet.

Det enda promemorian presterar i den vägen är några glättiga lovord om NATO:s förträfflighet när det gäller att skapa standard för militär samverkan. ”I västvärlden är NATO den organisation som definierar standarden för militär samverkan”. Det finns inga antydningar om negativa konsekvenser av Sverige blir ännu mer nära associerat med militäralliansen… eller medlem.

Det finns i själva verket stora, potentiella, risker för Sveriges geostrategiska läge inbyggda i värdlandsavtalet, något som påpekats av bland annat Sven Hirdman och Hans Blix.

Ett godkännande av Värdlandsavtalet betyder sannolikt att Sverige betraktas som de facto medlem av militäralliansen NATO. Det innebär också att NATO:s motståndare (Ryssland) å sin sida måste börja planera sina framtida operationer utifrån förutsättningen att Sverige tillhör motståndarnas läger. För ryska stabsofficerare hade det närmast vart tjänstefel att inte anpassa sina planer till Sveriges allt närmare knytning till NATO.

Det innebär att militära planerare börjar utse att bombmål i Sverige och skissa på militära operationer som skall inledas i händelse av krig. Vårt land kommer att gå från det relativt trygga geostrategiska bakvatten det var under första världskriget, andra världskriget och det kalla kriget till att ligga direkt i skärningslinjen mellan NATO och Ryssland.

I själva verket kommer östersjöområdet att utgöra själva huvudfronten mellan Ryssland och NATO om Sverige blir medlem av NATO, vare sig det sker genom anslutning eller en mängd småavtal. En kraftig försämring.

Ryssland kan uppleva sig som hotat och reagera genom att omgruppera mer trupper, örlogsfartyg och flygstridskrafter till sin nordvästra gräns och Östersjön.

Spanings och övningsverksamheten ökar, med den växer risken för farliga incidenter. Incidenter som i det rådande läget snabbt skulle kunna växa till öppen konflikt.

I en eventuell framtida konflikt i Europa riskerar Sverige att finna sig indraget från första början.

Och ingenstans i promemorian nämns frågan om kärnvapen. För NATO ingår kärnvapen som en integrerad del av strategin men Sverige har inte ens FÖRSÖKT utverka löfte slippa få kärnvapen stationerade i vårt land i värdlandsavtalet. Därmed kommer det att vara fritt fram att stationera kärnvapen på svenskt territorium.

Det betyder också att i en framtida konflikt kan kärnvapen också riktas emot oss

Orealistiska förväntningar om stöd utifrån

Den trygghet som Sveriges närmande till NATO förmodas ge bygger därtill mest på glada antaganden att Sverige vid en kris omgående kommer att få massivt bistånd utifrån. Framför allt från USA.

I praktiken är det ett mycket osäkert kort. USA:s försvar kostar enorma summor. Trots att detta har antalet tillgängliga soldater, örlogsfartyg och flygplan sjunkit ända sedan det kalla krigets slut.

Samtidigt fortsätter USA:s försvar att ha globala åtaganden, från Hindu Kush till Sydkinesiska sjön. USA försöker rentav bli en aktör i Afrika.

Trots detta tycks de politiker och tjänstemän som arbetat med värdlandsavtalet förutsätta att USA i all framtid kommer att ha oändliga resurser att satsa på Östersjöområdet i händelse av en större kris.

Eller något större intresse av att göra det.

Slutsats

Aktionsgruppen Nej till NATO avstyrker promemorian Ds 2015:39 då den huvudsakligen koncentrerar sig på teknikaliteter. De få omnämnanden av konsekvenserna av knyta Sverige allt närmare till NATO bygger på orealistiska förutsättningar.

Sverige riskerar därmed att slänga bort en väl beprövad säkerhetspolitik i utbyte mot en mycket osäker pappersgaranti från NATO.

Staffan Ekbom

Ordförande Aktionsgruppen Nej till NATO

Klas Sandberg

Informatör och sekreterare Aktionsgruppen Nej till NATO


pdf-icon
Remissvar på värdlandsavtal i PDF-format

Stefan Lövén börjar glida om alliansfriheten

Svenska Dagbladet har jämfört Stefan Lövéns regeringsförklaring med förra årets.

Resultatet är inte lovande. I förra årets regeringsförklaring fanns en rad om att ”Sverige skall inte söka medlemskap i NATO”.

Årets regeringsförklaring är nästan identiskt… men den meningen är borta.

En annan förändring är att passusen om hur hotfullt det internationella läget är har flyttats fram. Kort sagt: mindre alliansfrihet och mer om hot.

Per Gudmundson passar återigen på att kräva utredning av svenskt NATO medlemskap.

Dagordning för stormötet 24 september

Dagordning för Aktionsgruppen Nej till NATO:s stormöte, 24 september 2015

Tid: 24 september 2015, kl 1800

Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm. Ta buss 2 (fr Slussen-mot Sofia) eller buss 57, 66 till Sofia (ändhållplats). Buss 59 och 76 till Ljusterögatan/Malmgårdsvägen ligger också nära.

§1)Formalia

Mötet inleds.

§2)Nej till NATO:s studiecirkel

§3)Arbetet med namninsamlingen

§4)Rapporter från tidigare och kommande möten

§5)Riksdagshusmötet 25.11

§6)Galan 2016

§7)Rapport från fredskonferensen i Helsingfors

§8)Informationsmaterial

§9)Samarbetsmöte

§10)Nästa stormöten

§11)Övrigt

pdf-iconDagordning 24 sept 2015

Agrell gör ett inlägg

Wilhelm Agrell ställer sig bakom svenskt NATO medlemskap i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Synen på det nuvarande läget är dramatisk och braskande:

”Den europeiska säkerhetsordningen […] slogs i bitar genom det ryska agerandet 2014.”

Med andra ord skulle läget enligt Agrells åsikt nu vara värre än någon gång under kalla kriget då Sovjet var mycket starkare.

”Inför ett möjligt militärt hot befinner sig landet i det sämsta av alla lägen: närmandet till Nato har nu definitivt gjort det som det hemliga samarbetet under det kalla kriget riskerade att göra: Sverige är en västlig klientstat. Men vi saknar liksom Finland bindande säkerhetsgarantier, trots att frånvaron av sådana garantier i form av Nato-medlemskap inte kan förväntas ge någon ökad säkerhet, snarare tvärtom. Vi riskerar att bli en gråzon, ett område som ägnar sig för maktdemonstrationer och i värsta fall kuppartade positionsframflyttningar.”

Vi är med andra ord inne på ett av de ”dåliga skäl” att gå med i NATO som Sven Hirdman talade om.

Det går ut på att eftersom vi sedan 1994 gett oss så djupt i lag med militäralliansen kan vi lika gärna ta steget fullt ut. Att den svenska NATO integrationen genomförts i smyg, utan att saken lagts fram för allmänna opinionen, utan att någon verkar ha funderat över konsekvenserna, verkar kvitta fullständigt. Den svenska integration i NATO har drivits av en skara byråkrater, politiker och stabsofficerare som gjort allt för att undvika debatt och inte tänkt på konsekvenserna.

Det spelar ingen roll. Nu måste vi enligt Agrells åsikt i alla fall fullfölja.

Generalen som sover gott om natten

General Hägglund

Helsingin Sanomat har en stort upplagd intervju med den finske generalen Gustav Hägglund.

Han ser ingen anledning att sova dåligt om nätterna. Det finns ETT VISST, hypotetiskt hot från Ryssland men det finns inga riktiga konflikter eller olösta gränsdispyter med grannen.

Frågan är om det inte borde gälla Sverige också. Vi ligger trots allt ännu längre bort från ryssen.

http://www.alliansfriheten.se/generalen-som-sover-gott-om-natten-utdrag-fran-intervju-i-helsingin-sanomat/

Genmäle

Försvarsminister Peter Hultqvist har publicerat en debattartikel om fördelarna med Svensk NATO integration.

Han får ett genmäle från Läkare för Mänskliga rättigheter, undertecknat av Dr Leif Elinder, Professor Marcello Ferrada de Noli, Dr Martin Gelin och Professor Anders Romelsjö.
http://www.dn.se/…/rep…/sverige-riskerar-bli-forstahandsmal/

Artikeln finns även i oavkortat skick på Jinges blogg: http://jinge.se/…/sverige-riskerar-att-bli-forstahandsmal-v…

En lång tid av anpassning

Jens Stoltenberg

Det svenska försvaret har tillbringat åratal med att anpassa sig till NATO:s standard.

Det gäller allt från vapenkalibrar till officersutbildningen som nu följer. Enligt Tomas Ries från försvarshögskolan är det nu bara att ”sätta nyckeln i låset och vrida om”.

Det påstås ofta att utvecklingen är nödvändig med hänsyn till att Ryssland är ”alltmer aggressivt”. Om NATO och i förlängningen USA inte står beredd att räcka oss sin starka arm skulle det stackars Sverige vara hjälplös inför Ondskan.

I själva verket handlar det om en lång process som började den redan med partnerskapsavtalet 1994, långt innan Ryssland tog Krim eller något annat av allt det som nu sägs göra NATO medlemskap oundvikligt.
http://www.svd.se/expert-svenskt-forsvar-anpassat-till-nato