Staffan Ekboms anförande vi Aarhus, 4 oktober 2015

Anförande vid fredsfestivalen i Aarhus 4.10 2015

Först en snabb sammanfattning av relationen mellan NATO och Sverige. Under andra världskriget var Sverige neutralt som det hade varit sedan 1815. NATO bildades 1949 under det kalla kriget i motsättning till Sovjetunionen men Sverige bibehöll sin formella alliansfrihet under hela kalla kriget. Efter Sovjets fall 1989 och Warszawapaktens upplösning 1991 var det oklart vad som skulle hända med NATO några år. Om NATO möjligen skulle upplösas även, men det framkom så småningom att NATO utvecklades till en världsomspännande militärallians med alltmer aktiv politik där USA spelar en helt dominerande roll.

Sverige har sedan 90-talet successivt närmats sig NATO. Bland de första stegen som togs var att deltaga i Partnership for peace sedan 1994 som gradvis drog in Sverige i militärt samarbete med NATO. Sverige hade även etablerat en ambassad i Bryssel vid NATO högkvarteret. Sedan 2013 deltar Sverige även i NATO:s snabbinsatsstyrkor vilket i dagarna blivit aktuellt genom en hemlig promemoria som blivit känd som indikerar att Sverige kommer att deltaga i NATOs elitstyrka som ska insättas i Baltikum vid behov.

Det senaste steget mot NATO är det sk värdlandsavtalet som skrevs under av Sveriges ÖB i början av sept-14 och planeras att godkännas av riksdagen med lagändringar 1.7 2016. En promemoria om lagändringar publicerades av regeringen i början av juli-15. Konsekvenserna av värdlandsavtalet eller eller samförståndsavtalet innebär ett carte blanche för alla militära övningar med NATO som kommer att få ett tilltagande inflytande över Sveriges militära planering både nu och framför allt i kris och krig. Detta kommer att råda även om den svenska regeringens tillstånd krävs tekniskt sett. Inget stopp för kärnvapen i Sverige är stipulerat i avtalet. NATO högkvarter kan upprättas. Avtalet går bara att sägas upp av båda parterna gemensamt.

Under hösten 2014 startades aktionsgruppen Nej till NATO en partipolitiskt obunden grupp i Stockholm som antog parollerna Nej till svenskt medlemskap i NATO – Bevara alliansfriheten. Vi inriktar kampen i första hand mot värdlandsavtalet där vi startat en namninsamling mot avtalet som tillsvidare har samlat omkring 10000 namn. Vi har även anordnat möten, studiecirkel, skrivit flygblad mm. Vi har arbetat mycket intensivt med namninsamlingen på gator och torg. Det går även att nå den på nätet.

En viktig del av arbetet är att sprida den geografiskt som vi hjälpt till med. Det bildas alltfler grupper runt om i landet som i Göteborg, Hälsingborg, Uppsala Robertsfors mm. Det finns även lokal opposition kring övningarna bl.a i Norrland, Göteborg och vid Vättern. Nu pågår även strävan till samarbete med försök till samordning med gemensamma aktioner.

Den politiska situationen i Sverige karakteriseras i massmedia och bland politikerna av en intensiv rysshets . De borgerliga partierna är i princip positiva til medlemskap. Senast tog centern nu i helgen positivt ställningstagande till medlemskap i NATO men drygt en tredjedel röstade emot. Socialdemokratin önskar tätare samarbete med NATO men är negativ till medlemskap. Vänsterpartiet och övriga progressiva grupper delar vår syn. Den svenska befolkningen har tyvärr svängt i riktning mot att vara positiva till NATO. Ca 40% är positiva och lika många är negativa. Resten är oklara.

Vissa erfarenheter av arbetet hittills:

  1. Viktigt att arbetet inte framstår som partipolitiskt grundat. Vi måste ha en bred politisk grund och kunna samarbeta med alla som delar våra idéer. Dock sätter vi gränsen mot rasistiska och främlingsfientliga grupper. Vi har konkret samarbete med folkpartister, socialdemokrater, vänsterpartister mm.
  2. Viktigt att koncentrera sig på en viktig fråga, nämligen motstånd mot svenskt NATO medlemskap
  3. Vi har märkt i vårt arbete på gator och torg att en hel del människor har blivit påverkade av den pågående rysshetsen som piskas upp av politiker med egna intressen. Därför är arbetet att nå vanligt folk oerhört viktigt. Det finns en utbredd okunskap om NATO och frågor i anslutning som naturligtvis passar de styrande.

Det har tagits initiativ till en oberoende utredning om konsekvenserna av NATOmedlemskap som startar i höst. Vi planerar ett möte i riksdagshuset med partirepresentanter mot värdlandsavtalet. En gala ska äga rum under våren i Stockholm. Dessutom äger otaliga antiNATO möten över hela landet rum.

Kampen kommer att fortsätta oavsett resultatet i riksdagen i sommar. Målet att hindra Sverige från att gå med i NATO kommer att pågå en lång tid framöver och vi ger oss inte.