Uttalande från PRO Barkarby-Skälby, 9 december 2015

PRO Barkarby-Skälby

Synpunkter angående Värdlandsavtalet med NATO

Statsminister Stefan Lövén

Värdlandsavtalet innebär synnerligen avgörande viktiga frågor för svensk säkerhet. PRO Barkarby-Skälby framför sina synpunkter till Sveriges statsminister och regering med förhoppning att bidra till nödvändig och klargörande diskussion om innebörden av detta avtal innan beslut fattas.

Avtalet skrevs under av Sveriges dåvarande ÖB Sverker Göransson vid NATO:s toppmöte i Wales i september 2014. Det skedde i sista minuten före valet och utan någon som helst diskussion.

Enligt detta avtal kan NATO-trupper stationeras i Sverige under såväl övningar som kriser och krig. Det gäller även kärnvapen. Avtalet tar ingen hänsyn till att Sverige är ett alliansfritt land med en tradition av arbete för fred, nedrustning.

Det är ändå positivt att vår regering säger att Sverige inte ska gå med i NATO, men steg för för steg har Sverige skrivit på olika avtal som utgör delar av ett medlemskap.

Jens Stoltenberg, NATO:s ordförande uttrycker det så här i DN: ”Det är knappast möjligt att ha ett tätare och mer integrerat samarbete med NATO än det Sverige har.”

Värdlandsavtalet utgör ett allvarligt steg mot ett tillstånd som motsvarar medlemskap och vi tror inte det gynnar Sveriges säkerhet.

Tvärtom innebär det en fara för Sverige. Vi frångår vår alliansfrihet och neutralitet som tjänat oss väl under lång tid. Sverige har haft en långvarig fredsperiod och kunnat verka för fred och nedrustning. Om riksdagen antar Värdlandsavtalet kan vi inte längre med trovärdighet verka för avspänning i vårt närområde. Vi uppfattas som en del av NATO, vi uppfattas som delaktiga i NATO:s kärnvapendoktrin som bland annat innebär beroende av USA:s strategiska kärnvapen och ett NATO berett att slå till först med kärnvapen.

Vi riskerar att uppfattas som fientligt av främmande makt och bidra till ökad spänning i Östersjöområdet och vi riskerar att bli förstahandsmål i ett eventuellt kommande krig, något en alliansfri politik kan bidra till att undvika.

Svensk inställning har varit att kärnvapenmakterna ska leva upp till sina åtaganden i icke-spridningsavtalet att aldrig använda kärnvapen först och aldrig använda dem mot kärnvapenfria länder.

1995 fastslog internationella domstolen i Haag att användning eller hot om användning av kärnvapen inte är förenligt med folkrätten. Ska vi utan diskussion frångå den politiken?

NATO-medlemmen Norge har begärt och fått undantag för stationering av kärnvapen i Norge. Inga undantag gäller dock i krig och norska bergrum har redan förberetts för kärnvapenmissiler. Sverige har inte ens begärt undantag.

Kärnvapen kan endast beordras av kärnvapenmakterna. Sverige skulle sakna beslutsrätt över kärnvapen stationerade i Sverige.

Svenska lagar anpassas redan till värdlandsavtalet.

En trovärdig alliansfri politik, nej till Värdlandsavtalet och nej till NATO-medlemskap ökar vår säkerhet och vår trovärdighet vid konfliktlösning, avspänningsinitiativ, nedrustning och våra krav på avskaffande av kärnvapen såväl i FN som EU och viktiga och bilaterala förhandlingar.

Sverige kan ha goda kontakter med alla parter och värna om avspänning, goda relationer och fredlig samlevnad.

Dialog är bättre än att isolera en stat. Normala relationer och utbyten med Ryssland gynnar en fredlig utveckling.

Vi kan och bör föra en mer självständig och handlingskraftig utrikespolitik. Det gynnar både Sverige och omvärlden.

Värdlandsavtalet är dessutom otydligt skrivet på många punkter.

PRO Barkarby-Skälby anser det inte vara förenligt med svensk säkerhet att säga ja till värdlandsavtalet.

Vi hoppas att regering och riksdag säger nej detta avtal.

Regeringen ska i den proposition som ska föreläggas riksdagen för beslut åtminstone framhålla vad Sverige absolut inte kan acceptera.

  1. Kärnvapen får absolut inte stationeras i Sverige vare sig under kriser, övningar eller krig.
  2. Varje ändring av avtalet måste föregås av politiska beslut. ÖB och NATO-militärer har inte denna rätt.
  3. ”Baseringsbaser” kan inte vara NATO baser.
  4. Under inga omständigheter kan befälsrätten över svensk trupp överföras till NATO.
  5. Formuleringen ”att kunna ge och ta emot militärt stöd från NATO i krig eller kris i Sverige eller närområdet” – måste ske efter politiska beslut och frivilligt. Inte med automatik. NATO ska inte ha rätt att placera trupp på svensk mark vid t.ex. kris i Baltikum.
  6. Sverige kommer inte ge tillstånd till utomstående makt att använda landets territorium och resurser för fientliga eller hotfulla handlingar riktade mot andra länder. Detta måste tydligt framgå.

Antaget av PRO Barkarby-Skälbys månadsmöte.

Den 9 december 2015

pdf-iconvärdlandsavtalet PRO Barkarby