Maj Britt Theorins tal på Sergels torg 21 maj

DSC_0026

Maj Britt Theorins anförande vid manifestationen på Sergels torg, 21 maj 2016

NATO vårt som är i himlen
helgat varde ditt namn
ske NATO-kommandots vilja
i himlen
så ock på jorden.
Vår dagliga NATO-propaganda
ge oss idag
och förlåt oss vår gamla fredsretorik
såsom vi också förlåta dem vi exporterar vapen till
Och inled oss inte i alliansfrihet
utan fräls oss från självständighet.

Ty riket är NATO:s och makten
och härligheten
i evighet
Amen.

Så skriver Göran Greider i Dalademokraten.

NATO vårt som är i himlen”.

NATO är världens största kärnvapenallians. Vart leder oss värdlandsavtalet med NATO?

Vill du ha kärnvapen i din kommun och bli förstahandsmål i krig ? Ställ den frågan till alla ivriga NATO-anhängare i riksdag och kommuner. Kärnvapen är konsekvensen av ett medlemskap i militäralliansen NATO. NATO:s försvar vilar på användningen av kärnvapen, ja t.o.m på användning av dem allra FÖRST.

Sverige ligger där vi ligger och det kan vi inte ändra på. I vårt närområde har spänningarna ökat. Ett svenskt och ev. Finskt medlemskap i NATO vid den 120 mil långa direkta landgränsen till Ryssland skulle ÖKA spänningen inte minska den.

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna?

Istället för vapenskrammel: återta samtalen med Ryssland på alla nivåer från statsministern, ministrarna, över myndigheter och institutioner till frivilligorganisationer och bygg upp kontakterna igen. Precis som Sverige gjort tidigare och som Finland gör idag.

Att tala med varandra skadar ingen!

Vänortsavtal är bättre än NATO:s militära avtal!

Fred och säkerhet byggs INTE genom militära åtgärder. Säkerhetspolitik måste utgå från att dämpa och UNDANRÖJA konflikterna – inte utkämpa dem!

Säkerhetspolitik är Margots uppgift, inte Peters. Den formas genom internationell politik, diplomati, freds- och nedrustningspolitik och kärnvapennedrustning. Genom rättvisepolitik, samarbete, bistånd, fredsbyggande, konfliktlösande, flyktingpolitik, handel och stärkande av FN men också genom ett militärt försvar för att försvara Sverige. Dock först när allt annat prövats!

Statsministern säger att Sverige inte skall gå in i NATO. Det är bra men inte tillräckligt. Det är också viktigt att säga VARFÖR vi inte skall gå in i NATO och inte lämna fältet fritt för Dagens Nyheters och allianspartiernas NATO propaganda.

Alliansfriheten ger oss HANDLINGSFRIHET och minskar risken att dras in i krig. 200 år av fred genom en politik grundad på neutralitet och alliansfrihet, klok utrikespolitik, internationellt samarbete och aktiv freds- och nedrustningspolitik har gynnat Sverige väl.

Varför överge 200 års framgångsrik politik?

Inget land kan finna säkerhet på ett annat lands bekostnad. Säkerheten måste sökas gemensamt. Det är en MODERN säkerhetspolitik.

NATO:s doktrin om första-användning av kärnvapen är i strid med den svenska inställningen att kärnvapenmakterna skall förbinda sig att att aldrig använda kärnvapen första och aldrig skall använda dem mot icke-kärnvapenländer.

Sverige har sedan 1960-talet bedrivit en konsekvent anti-kärnvapenpolitik. Kärnvapen ger ingen säkerhet. Tvärtom! De stater som förlitar sig på kärnvapen är mer utsatta för kärnvapenhot. Särskilt de som har kärnvapen placerade på sin mark. De är legitima mål för kärnvapenangrepp.

Kärnvapen har utplacerats i andra länder och de finns kvar i Belgien, 10 mil från flygplatsen, i Tyskland, Italien, Nederländerna och i Turkiet, 50 mil från IS/Daech huvudstad Raqqa. Detta om något borde inge oss oro.

Vad händer med Sveriges alliansfrihet om Sverige knyts fastare till NATO genom Värdlandsavtalet? NÅGOT NEJ TILL UTPLACERING AV KÄRNVAPEN FINNS INTE I VÄRDLANDSAVTALET. Men i flera paragrafer i avtalet återfinns kärnvapen.

Nästa vecka skall riksdagen godkänna värdlandsavtalet. Det sägs handla om juridik och skattesatser men handlar självklart om politik. SÄKERHETSPOLITIK.

BÄST VORE OM VÄRDLANDSAVTALET SLÄNGDES I PAPPERSKORGEN! MEN TYVÄRR SKER INTE DET.

Vad kan vi göra?

Visst är det positivt att Peter Hultqvist sagt att några kärnvapen inte skall placeras på svensk mark och inte heller NATO-baser.

Avtalet säger tyvärr något annat!

Djävulen finns som alltid i detaljerna. I olika paragrafer öppnas för NATO att föra in kärnvapen i Sverige med stöd av avtalet, bl.a. sägs att överenskommelsen är avsedd att vara i överensstämmelse med NATO:s doktrin och politik.

Någon lag som förbjuder kärnvapen på svensk mark finns inte. Det har Finland. KRÄV EN SÅDAN LAG.

I andra paragrafer sägs att värdlandet skall upplåta baser till stöd för NATO-ledda militära aktiviteter under befäl av NATO:s ÖB.

Förra försvarsministern, moderaten Karin Enström svarade på frågan om NATO:s vapen och bomber kan komma att förvaras på svensk mark att ”Naturligtvis kan det bli så, både vid övningar och vid förberedelser för gemensamma insatser.”

Värdlandsavtalet är ett ramavtal undertecknat två veckor före valet 2014. Det skall senare preciseras i detalj. Dessa detaljer är sekretessbelagda och inte tillgängliga för demokratisk kontroll av allmänheten eller riksdagsledamöter.

Det räcker tyvärr inte med att inget kommer att ske med värdlandsavtalet om inte Sverige bjuder in NATO. SKRIFTLIGA AVTAL ÄR SOM ALLA VET BINDANDE. Det fick vi lära oss redan i skolan. Vem vet vad som kan ske vid en kris i Baltikum med en borgerlig regering där alla partier är för NATO och med Donald Trump som president i NATO:s ledande makt som trycker på för att värdlandsavtalets paragraf om NATO-bas i Sverige skall tillämpas?

Kunna ge och ta emot militärt stöd från NATO vid kris eller krig i Sverige eller närområdet” står det. Denna s.k. solidaritetsförklaring sägs vara grund för svensk säkerhetspolitik. Den har aldrig diskuterats offentligt och smögs in i den allmänna texten i försvarspropositionen 2009 under den borgerliga regeringen men inte i yrkandena. Den uppmärksammades inte i riksdagsdebatten men sas senare av moderaten Tolgfors vara riksdagens enhälliga ställningstagande. Regeringen måste slå fast att detta inte innebär att NATO automatiskt har rätt att placera trupp på svensk mark vid en eventuell kris i Baltikum.

Att försvara Baltikum – inte Sverige är ett huvudskäl för NATO-anhängarna.

Värdlandsavtalet handlar om STATIONERING AV NATO PÅ SVENSK MARK UNDER KRIG, ÖVNINGAR ELLER KRIS. Regeringen måste klargöra att KÄRNVAPEN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETE FÅR PLACERAS PÅ SVENSK MARK, INGA NATO-BASER PÅ SVENSK MARK OCH ATT BEFÄLSRÄTTEN ÖVER SVENSK TRUPP INTE KAN ÖVERFÖRAS TILL NATO.

Sverige är alliansfritt och det ger oss handlingsfrihet. Trovärdigheten till vår alliansfrihet kräver att regeringen markerar att Sverige inte kommer att ge tillstånd för någon utomstående makt att använda landets territorium och resurser för fientliga eller hotfulla handlingar riktade mot andra länder.

Våra krav till regeringen måste vara:

SLÅ VAKT OM ALLIANSFRIHETEN

BYGG GEMENSAM SÄKERHET

NEJ TILL NATO

NEJ TILL MILITÄRA VÄRDLANDSAVTAL