Förslag till plattform och paroller

Marilyn Inger och Klas förslag till paroller:

  • Nej till svenskt NATO medlemskap
  • Nej till NATO baser och krigsövningar i Sverige
  • För ett kärnvapenfritt och alliansfritt Sverige

Förslag till plattform från Marilyn, Inger och Klas

Aktionsgruppen Nej till NATO arbetar för att Sverige inte skall bli medlem av militäralliansen.
I tvåhundra år har Sveriges politik gått ut på att vi skall vara alliansfria i fred med sikte på att vara neutralt i krig.

Just nu bombarderas vi med bedyranden om att det internationella läget är helt annorlunda, farligt och hotande. Mer hotande än under vare sig första världskriget, andra världskriget eller det kalla kriget. I stort sett finns inga riktiga bevis för det. Det finns inget omedelbart säkerhetspolitiskt hot mot Sverige. Snarare riskerar ett svenskt NATO medlemskap göra oss mer utsatta. Om militäralliansen skjuter fram sina positioner i Östersjöområdet genom att Sverige blir medlem av NATO så kommer NATO:s motståndare att öka SIN militära närvaro och verksamhet i regionen.

Och därmed ökar spänningarna och konfliktrisken.

Förblir vårt land alliansfritt har vi möjlighet att stå utanför om krig skulle utbryta i vår del av världen. Ett NATO-anslutet Sverige dras automatiskt med, vare sig vi vill eller inte.
Lägg därtill att Sverige under det kalla kriget beslutade att vara kärnvapenfritt. Blir vi medlemmar av NATO är det slut med det. För militäralliansen har kärnvapen hela tiden varit en del av den militära doktrinen och går Sverige med i militäralliansen så blir NATO:s kärnvapendoktrin automatiskt också vår.

Trots det har Sveriges regeringar tagit steg efter steg närmare ett medlemskap med partnerskapsavtal, deltagande i NATO:s snabbinsatsstyrka och värdlandsavtalet.
Allt detta har skett utan någon allmän debatt. Ibland försöker beslutsfattarna intala oss att utvecklingen rullar på av sig själv.

Vi anser att det är undanflykter. Inget i den här utvecklingen är förutbestämt eller oundvikligt.

Vi vill protestera mot att Sverige allierar sig med NATO – oavsett vilka åsikter vi har i andra frågor.

Vi vill genom olika aktioner både väcka svenska folkets uppslutning bakom alliansfriheten och uppmärksamma riksdagens ledamöter på deras stora ansvar för att inte äventyra landets säkerhet.


Förslag  modifiering av huvudförslaget Plattform för Föreningen Nej till Nato – För ett alliansfritt Sverige från redaktionsgruppen

Föreningen Nej till Nato arbetar för att försvara och återställa Sveriges alliansfria och neutrala utrikespolitik som tjänat oss väl i över 200 år. Vi vill förhindra att Sverige blir medlem i militäralliansen Nato (North Atlantic Treaty Organization) och verka för att Samförståndsavtalet med Nato  om värdlandsstöd samt tidigare ingångna avtal med Nato sägs upp.

Nato är en militärallians, ledd av USA, som anser sig ha rätt att ingripa i konflikter över hela världen och gå till angrepp mot andra länder utan att de angripit något Natoland. Kärnvapen är en viktig del av vapenarsenalen och Nato förbehåller sig rätten att använda dem utan att något medlemsland har utsatts för kärnvapenangrepp – och detta även mot länder som själva saknar kärnvapen.

Föreningen Nej till Natos politiska arbete mot svenskt medlemskap i Nato ska karakteriseras av öppenhet och önskan om att samarbeta med alla anti-Nato-krafter, oberoende av politisk tillhörighet och religiös inställning.

Föreningen verkar för att Sverige ska föra en säkerhetspolitik som syftar till att säkerställa vårt lands oberoende, integritet och säkerhet. Det innebär att Sverige ska vara militärt oberoende både gentemot Ryssland och gentemot USA och Nato. Sveriges relationer till andra länder ska bestämmas av Sveriges säkerhet, inte av andra länders utrikespolitik och geopolitiska intressen.

Det finns inget behov för Sverige att överge vår alliansfria politik. Inget hot mot Sverige kommer från Ryssland med vilket land Sverige haft fred i över 200 år.

Det allt intimare samarbetet med Nato har lett till att Sverige deltar i alltmer intensiva och omfattande krigsövningar över svenskt territorium och i Östersjön. Förutom att dessa militära övningar hotar miljön så ökar de den militära spänningen i vårt geopolitiska område.

Med värdlandsavtalet befinner sig Sverige i ett helt nytt och mycket farligt säkerhetspolitiskt läge. Utbryter en militär konflikt i vårt närområde löper Sverige risk att bli måltavla för ett angrepp riktat mot någon av parterna.

Sverige har ingen lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium. Något sådant förbud finns inte heller inskrivet i värdlandsavtalet, vilket gör det möjligt för Nato att i enlighet med sin kärnvapendoktrin placera kärnvapenrustade militärbaser på svensk mark. Avtalet ger också Nato möjlighet att gå till anfall mot ett tredje land från svenskt territorium. Allt som krävs är ett ja från en pressad svensk regering.

Föreningen Nej till Nato är positiv till svenskt deltagande i FN-ledda fredsoperationer.

Sverige ska gå i spetsen för att minska spänningar och motsättningar mellan våra  grannländer, arbeta för goda diplomatiska relationer och ta initiativ till kontakter på alla nivåer för att hitta fredliga problemlösningar.

Är Sverige alliansfritt har vi större möjlighet att stå utanför om krig bryter ut i vår del av världen.


 

Dan Landerwalls förslag

Föreningen Nej till Nato arbetar för att återställa och försvara Sveriges neutrala och alliansfria utrikespolitik som tjänat oss väl genom att hålla oss utanför krig i över 200 år. Vi vill förhindra att Sverige blir medlem i militäralliansen Nato och arbetar även för att det s.k värdlandsavtalet och tidigare ingångna avtal med Nato ska rivas upp.

Föreningen verkar för att Sverige ska föra en oberoende säkerhetspolitik som enbart syftar till att säkerställa vårt lands oberoende, integritet och säkerhet. Det innebär att Sverige ska vara oberoende både gentemot Ryssland och gentemot USA (och Nato). Sveriges relationer till andra länder ska byggas och upprätthållas utifrån vad som är bäst för Sverige och inte utifrån andra länders utrikespolitik.

Sveriges neutralitetspolitik är nu hotad av krafter som öppet verkar för ett direkt medlemskap i Nato men även arbetar för att Sverige successivt, med små steg och i smyg, knyts allt närmare Nato. Avsikten tycks vara att vi till slut – inte formellt men i praktiken – ska vara med helt och hållet. Och steget därifrån till att Sverige även formellt blir medlem är inte långt.

Det allt närmare samarbetet med Nato har lett till att Sverige deltagit i Nato-ledda krigsinsatser utomlands och att krigsövningar under Nato-befäl nu hålls regelbundet i Norrland över två tredjedelar av vårt lands yta (i NEAT, Nordeuropas största militära övningsområde) samt i Göteborgs och Stockholms skärgård liksom i och kring Vättern. Förutom att övningarna orsakar allvarlig miljöförstöring så leder de till en upptrappning av spänningarna i vår del av Europa med ökad risk för krig inom Sverige som följd.

Föreningen Nej till Nato anser däremot att Sverige ska kunna medverka i internationella militära övningar och operationer under FNs kontroll eller i Europa under kontroll av OSCE (en europeisk organisation för säkerhet och samverkan) , dvs aktiviteter som inte skadar tilltron till vår neutralitetspolitik. Vi tycker också att Sverige bör gå i täten för att minska spänningar och motsättningar med våra grannländer (inklusive Ryssland) genom aktiva initiativ till diplomatiska och andra kontakter på alla nivåer och satsa på fredliga lösningar på problem.

Oavsett vad man har för åsikt om rysk inrikes- och utrikespolitik så utgör inte Ryssland något säkerhetspolitiskt hot mot Sverige. Påståenden om motsatsen är desinformation som syftar till att Sverige (och även Finland) ska bli medlem i Nato, vilket i sin tur syftar till att stärka Natos kontroll över Östersjöområdet. Och det är också med hjälp av desinformation i massmedia som våra svenska makthavare lyckats rösta igenom Värdlandsavtalet med Nato i riksdagen utan någon som helst föregående folklig debatt. 

Med värdlandsavtalet befinner sig Sverige nu i ett helt nytt och mycket farligt säkerhetspolitiskt läge. Ifall en militär konflikt utbryter i vårt närområde är risken stor att vi dras med i konflikten. Värdlandsavtalet ökar risken för att Sverige blir en måltavla för angrepp som egentligen är avsedda för endera parten i en stormaktskonflikt. Avtalet öppnar också möjligheter för Nato att använda Sverige som språngbräda för ett anfall mot tredje land, till exempel Ryssland. Att vi i Sverige inte har någon lag som uttryckligen förbjuder kärnvapen på svensk mark bidrar till ytterligare ökad spänning i och med Natos kärnvapendoktrin. Genom värdlandsavtalet är vi en del av en kärnvapenallians och då är vi också ett kärnvapenmål. Ifall Sverige istället skulle vara neutralt och alliansfritt så ger det oss möjlighet att stå utanför, om krig utbryter i vår del av världen.

Oavsett vilka mål Nato påstår sig arbeta för så leder dess aktiviteter inte till ökad stabilitet eller fred. Tvärtom så är krigen i Mellanöstern och de ökade spänningarna i Sydostasien liksom de mellan öst och väst i Europa en direkt följd av Natos ökade aktiviteter. Framflyttningen av Natos positioner alltmer österut och inringningen av Ryssland med militärbaser kan ses som ett hot, särskilt när Nato dessutom bestyckar östeuropeiska länder med kärnvapen som kan riktas mot Ryssland. Detta tvingar fram en rysk upprustning i försvarssyfte. Med medlemskap i Nato – men även i och med värdlandsavtalet – så hamnar Sverige i frontlinjen vid ett eventuellt krig, med förödande konsekvenser för vårt land.

Nato är ett verktyg för USA att få geopolitisk kontroll över så många av jordens länder och deras naturresurser som möjligt, ofta koordinerat med hemliga CIA-operationer som statskupper och andra aktiviteter i strid mot folkrätt och internationell lag.

Föreningen Nej till Nato…

arbetar emot ett svenskt medlemskap i Nato.

följer upp, uppmärksammar, väcker debatt och agerar mot svenskt

samarbete med, och smyganslutning till, Nato. Detta gäller både avtal Sverige

redan ingått och nya planerade avtal med Nato.

uppmärksammar och agerar emot svenskt medverkan i internationella

militära insatser under Natos befäl.

agerar emot upplåtande av svensk mark för militära övningar tillsammans

med NATO.

agerar emot placering av Natobaser på svenskt territorium.

agerar emot placering av utländsk trupp på svensk mark.

verkar för fredliga lösningar vid konflikter med andra länder genom

diplomatiska förhandlingar.

* Riv upp värdlandsavtalet!

* Nej till svenskt medlemskap i Nato!

* För ett alliansfritt Sverige.


 

Förslag från Helsingborgs gruppen

Med värdlandsavtalet har Sverige tagit ytterligare ett steg mot ett medlemskap i Nato. Valet 2018 kan mycket väl handla om om Sverige skall komma ansöka om medlemskap i Nato. Detta är något som vi måste förhindra genom att bygga en bred fredsrörelse mot ett svenskt medlemskap.

Om föreningen Nej till Nato – För ett alliansfritt Sverige skall bli en massrörelse skall man inte behöva läsa igenom närmare två A4 sidor för att ta ställning till om man skall bli medlem i föreningen.

Vårt förslag lyder:

Föreningen Nej till Nato – För ett alliansfritt Sverige

Föreningen Nej till Nato – För ett alliansfritt Sverige arbetar för att försvara och återställa Sveriges alliansfria och neutrala utrikespolitik som tjänat oss väl i över 200 år. Vi vill förhindra att Sverige blir medlem i militäralliansen Nato. Föreningen Nej till Natos politiska arbete mot svenskt medlemskap i Nato ska karakteriseras av öppenhet och önskan om att samarbeta med alla Anti-Nato krafter oberoende av politisk tillhörighet och religiös inställning.

Föreningen verkar för att Sverige ska föra en oberoende säkerhetspolitik som syftar till att

säkerställa vårt lands oberoende, integritet och säkerhet.

Paroller:

Nej till svenskt Nato-medlemskap

För ett alliansfritt och kärnvapenfritt Sverige

Nej till Nato-baser och krigsövningar i Sverige

Helsingborg 2016-09-12

Föreningen Nej till Nato, Helsingborg.