Stadgar

§1 Namn och säte

Riksföreningens namn är Nej till NATO. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§2 Form och ändamål

Föreningen Nej till NATO är en ideell förening. Föreningen är partipolitiskt fristående och religiöst obunden.
Föreningens mål är att Sverige ska vara militärt alliansfritt.
Föreningen Nej till NATO samarbetar med individer, föreningar och organisationer, såväl nationellt som internationellt, i aktiviteter med gemensam målsättning.

§3 Medlemskapet

Medlemskapet i föreningen sker på individnivå och innebär ett godkännande av föreningens stadga och plattform samt att medlemsavgift betalas. Medlem kan uteslutas ur föreningen om dess syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadga.
Riksstyrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad (2/3) majoritet.

§4 Medlemmar

Medlemmar kan bilda lokalgrupper som arbetar för att de gemensamma mål som fastslås ovan i § 2 och föreningens plattform. Nybildade lokalgrupper ska, för att godkännas av riksstyrelsen, skicka in protokoll från konstituerande möte, dit alla medlemmar i området har kallats. Varje lokalgrupp utser sin egen styrelse. Varje lokalgrupp bestämmer själv, inom ramen för föreningens mål och stadga, innehållet och utformningen av sitt arbete.
Lokalgrupperna har, utöver den medlemsavgift som betalas till riksföreningen, rätt att ta ut lokala medlemsavgifter. Riksföreningen bör bidra till finansiering av lokala föreningar.
Om lokalgrupp upphör tillfaller dess ekonomiska tillgångar riksföreningen.

§5 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas före april månads utgång. Årsmötet ska utlysas senast två månader i förväg. Kallelse med dagordning och årsmöteshandlingar skall delges föreningens medlemmar senast två veckor före mötet.
Alla medlemmar har rätt att delta på årsmötet. Medlemmar har rätt att ge förslag till ärenden (motioner) som skall behandlas på mötet. Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Vid årsmötet har samtliga närvarande medlemmar yttranderätt. Rösträtt har samtliga närvarande medlemmar som har betalt innevarande års medlemsavgift före sista mars.
Stadgar för Riksföreningen Nej till NATO
2 (3)
Årsmötet kan hållas på olika orter i landet. För att årsmötet ska vara beslutsmässigt krävs att minst tio medlemmar, utöver riksstyrelsen, är närvarande. Om ej annat anges i stadgarna fattas beslut med enkel majoritet.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Årsmötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av dagordning
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Ekonomisk berättelse
 10. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet
 12. Behandling av propositioner
 13. Behandling av inkomna motioner med styrelsens yttranden
 14. Fastställande av verksamhetsplan
 15. Fastställande av budget
 16. Fastställande av medlemsavgift
 17. Fastställande av antal styrelsemedlemmar och suppleanter
 18. Val av styrelse
 19. Val av ordförande
 20. Val av kassör
 21. Val av två firmatecknare, att var för sig vara firmatecknare
 22. Val av två revisorer
 23. Val av valberedning och sammankallande
 24. Övriga frågor
 25. Mötets avslutande

§6 Riksstyrelse

Föreningens styrelse skall bestå av minst sju medlemmar samt minst två suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande, fysiskt eller via länk.
Styrelsen är ansvarig för genomförandet av årsmötets verksamhetsplan. Tar initiativ och inspirerar till gemensamma aktioner nationellt och internationellt.
Utöver ordförande och kassör utser styrelsen inom sig övriga ansvarsposter.
Uttalanden i riksföreningens namn skall godkännas av styrelsen.
Stadgar för Riksföreningen Nej till NATO
3 (3)

§7 Extra årsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst två veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§8 Beslutsformer

För föreningens möten gäller att enbart närvarande medlemmar har rösträtt. Beslut fattas med acklamation. Vid begäran om votering används handuppräckning eller sluten

§9 Verksamhetsår och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december.

§10 Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar kräver beslut med kvalificerad (2/3) majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst sex månader förflyta.

§11 Upplösning av föreningen

För en upplösning av föreningen Nej till NATO krävs beslut med kvalificerad (2/3) majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten ska minst sex månader förflytta. Vid upplösning skall föreningens tillgångar användas på sätt som motsvarar föreningens ändamål. Årsmötet beslutar hur detta skall ske.

Eva Jonssons PM

HUR KAN VI STOPPA KRIGET –ATT ETT ANFALL KOMMER FRÅN SVERIGE

MYCKET STORA DEMONSTRATIONER , HELST KOORDINERAT MED STORA DEMONSTRATIONER UTE I EUROPA.

ATT VI BLIR SÅ MÅNGA ATT VI FINNS ÖVERALLT PÅ GATOR OCH TORG MED VÅRA FLYGBLAD,VÄSTAR, NAMNLISTOR OCH APPELMÖTEN.

ATT VI NÅR UT TILL MÅNGA MÄNNISKOR OM VAD SOM PÅGÅR. VILKA KRIGSFÖRBEREDELSER SOM USA HÅLLER PÅ MED

ATT VI BILDAR EN RIKSORGANISATION MED MÅNGA MEDLEMMAR

ATT I NAMNINSAMLING FÅ IHOP MAXIMALT ANTAL NAMN.

HUR NÅR VI DIT?

Ständigt befinna oss ute på gator och torg och ordna appellmöten, flygbladsutdelning, namninsamling.

Hela tiden försöka få med oss nya som :

 1. Blir medlemmar och betalar medlemsavgift
 2. Blir aktiva i vårt arbete
 3. Deltar i studiecirklar
 4. Hjälper att värva nya medlemmar.
 5. Snart får ansvar för någonting. Vi måste se till att utnyttja alla medlemars specialkunskaper
 6. Sälja Nej till Natoknappar vid appellmöten, flygbladsutdelningar, till vänner och släkningar. JU fler som bär vår knapp, desto bättre.

Vara aktiva i de sociala medier.

Verka för att Nej till Natogrupper bildas på fler ställen i landet.

 1. Skriv en manual för hur man bildar en Nej till Natogrupp’
 2. Vi i Riksorganisationen kontaktar Solidaritetsorganisationer på olika platser och försöker förmå dem att starta en Nej till Natogrupp
 3. Åker runt i landet och tar personlig kontakt ,medverkar vid möten, delar med oss av material.

ANORDNAR ARTISTGALOR

 1. FÖRSÖK ATT FÅ TAG I KÄNDISAR OCH BRA TALARE. VAR ALLTID UTE I GOD TID FÖR ATT DE SKA KUNNA KOMMA
 2. SE TILL ATT FÅ EN BRA LOKAL. ARTISTER OCH TALARE KOMMER INTE ATT KRÄVA MYCKET BETALT. INTRÄDESPENGARNA KAN DÅ GÅ TILL ATT BETALA LOKALHYRA. BRA LOKAL LÄTTARE ATT FÅ ARTISTER ATT STÄLLA UPP.
 3. SÄLJ SÅ MÅNGA BILJETTER I FÖRKÖP. FÖR ATT GARANTERA ATT DET BLIR SLUTSÅLT
 4. SE TILL ATT DET FINNS LISTOR FÖR FOLK ATT SKRIVA UPP ATT DE VILL KOMMA MED I ARBETET. Obs TELEFONNUMMER OCH MAIL SKA NEDTECKNAS. SAMT NAMN.
 5. ALLA SKA SÄLJA BILJETTER.

ANORDNA DEMONSTRATIONER

1 Var ute i god tid så att man kan mobilisera folk. Kontakta andra organisationer och be dem deltaga i demonstrationerna

2 Annonsera i tidning, lokalradio, samt andra kanaler.AFFISCHER är viktigt liksom flygblad.

3 Förankra demonstrationen under lång tid.

 1. Minst två demonstrationer om året.

SÖKA SAMARBETA MED ANDRA ORGANISATIONER

 1. KYRKAN. Ta kontakt med biskopen i Stockholm Eva Brune. Be att få träffa henne och ha ett samtal om hur kyrkan ställer sig till krigsrisken. Hur skulle de vilja samarbeta med oss? Kom med egna förslag hur ett samarbete skulle se ut.
 2. FACKFÖRENINGARNA. De som inom vår grupp är aktiva i det fackliga arbetet ska ta hand om fackföreningarna. Hur når vi dem? Skriva ett brev och inbjuda till ett möte.
 3. ’PRO . Flera av oss är pensionärer. Kontakta organisationen där du bor och be att få komma och prata med dem.
 4. De POLITISKA UNGDOMSORGANISATIONERNA, Skriv till dem och inbjud till ett möte. Stäm träff med dem.
 5. VÄNSTERPARTIET. Kontakta V lokalt och be att få komma och prata om vårt arbete. Kan inte de bli med. Inbjud att delta i Demonstrationer. INTERVJUVA JONAS SJÖSTETH. Intervjun kan FÖRAS IN I VÅR TIDNING ELLER FOLKET I BILD. Varför uppmanar han inte sina medlemmar att vara aktiva i denna fråga? HUR SER HAN PÅ KRIGSRISKEN?
 6. INVANDRARFÖRENINGAR . Kontakta dessa och fråga hur de ser på KRIGSRISKEN?
 7. NYANLÄNDA. De är ju uppdaterade vad gäller USA imperialismens krig. Hur når vi dem?
 8. KVINNOORGANISATIONER
 9. MILJÖRÖRELSEN
 10. DE ORGANISATIONER OCH GRUPPER VARS INTRESSEN STÖRS AV KRIGSÖVNINGARNA : RÄDDA VÄTTERN, RENSKÖTARNA I NORR m
 11. FREDSORGANISATIONER.: Ikff, Svenska freds och skiljedomsföreningen, Fredskomitten.
 12. MASSMEDIA
 13. Samtliga grupper kan bjudas in till ett gemensamt möte för att diskutera samarbete. Alla kan bjudas in till demonstrationer.

SKRIV INSÄNDARE : Lokaltidningar är det lättast att få in i . Avsätt några som ägnar sig åt detta

SKRIV TILL POLITIKER: Riksdagspolitiker ska bombaderas med brev hela tiden . De ska inte få en lugn stund

FRAMSTÄLLA EN TIDNING SOM KAN SÄLJAS PÅ GATOR OCH TORG , TILL VÄNNER OCH ARBETSKAMRATER. Nättidning som dras ut i pappersform av varje lokalförening.

ANORDNA EUROPEISK/ NORDISK/ÖSTERSJÖLÄNDERNA fredskonferenser. Detta behöver mycket planerande. Agneta Norberg är bra att ha med i detta.

Appell till regeringen beslutad vid möte 15 – 16 oktober 2016

Riksföreningen Nej till NATO
– appell till regeringen beslutad vid möte 15 – 16 oktober 2016
Till Sveriges regering

Riksföreningen Nej till Nato har den 16 oktober 2016 bildats vid ett möte i Göteborg. Vid det konstituerande sammanträdet antogs följande uttalande beträffande den aktuella svenska politiken gällande kärnvapnens avskaffande.

Vi är djupt oroade över försvarsministerns fördjupade samarbete med militäralliansens Nato, vilket går stick i stäv mot den feministiska utrikespolitik som står i regeringsdeklarationen.
Denna splittring gör både svenska folkets och omvärldens syn osäker på vår alliansfria säkerhetspolitiska doktrin, som har tjänat oss under 200 år. Det innebär att vi håller på att förlora möjlighet att självständigt bestämma över vår försvarspolitik, försvarsbudget, våra samarbetspartner och vilka FN-resolutioner vi vill stödja. Därför måste regeringen enas om en breddad säkerhetspolitik, som bygger på avspänning och fred i stället för avskräckning med hot om kärnvapenkrig.

En resolution har framlagts i FN av Österrike tillsammans med flera andra länder. I denna föreslås att inom FN:s ram skall under år 2017 arbetet påbörjas på ett avtal om ett förbud mot kärnvapnen. Resolutionen har utvecklats från det Humanitära Initiativet och den Humanitära utfästelsen som nu stöds av 136 medlemsländer i FN.

Sverige har under decennier arbetat för kärnvapennedrustning. Vi kräver att Sverige nu i FN skall rösta för den framlagda resolutionen och i fortsättningen kraftfullt arbeta för ett totalt förbud mot kärnvapnen.

Om kärnvapnen inte avskaffas kommer de till slut att användas. En kärnvapenfri värld är inte en dröm, det är en nödvändighet.

Göteborg den 16 oktober 2016

För Riksföreningen Nej till Nato

Staffan Ekbom, ordförande

Kopia till: Utrikesminister Margot Wallström och Försvarsminister Peter Hultquist

Plattform

Riksföreningen Nej till NATO
– plattform antagen vid riksmöte 15 – 16 oktober 2016
PLATTFORM
Föreningen Nej till NATO är en fredsorganisation

 • Föreningen Nej till NATO som är en fredsorganisation arbetar för att återställa och försvara Sveriges alliansfria och neutrala utrikespolitik som tjänat oss väl i över 200 år. Vi vill förhindra att Sverige blir medlem i militäralliansen NATO. Föreningens arbete mot svenskt medlemskap i NATO ska karakteriseras av öppenhet och önskan om att samarbeta med alla anti-NATO-krafter.
 • Föreningen verkar för att Sverige ska föra en oberoende säkerhetspolitik som syftar till att säkerställa vårt lands oberoende, integritet och säkerhet.
  Nej till svenskt NATO-medlemskap och värdlandsavtalet

För ett kärnvapenfritt Sverige

För ett alliansfritt Sverige

Nej till NATO-baser och Natos krigsövningar i Sverige

Upprop

NEJ TILL SVENSKT NATO-MEDLEMSKAP OCH VÄRDLANDSAVTALET

NEJ TILL NATO-BASER OCH NATO:s KRIGSÖVNINGAR I SVERIGE

Efter antagandet av värdlandsavtalet med NATO i maj 2016 har den svenska regeringen fortsatt sitt närmande till militäralliansen NATO.

Nya hemliga avtal har ingåtts och Sverige har deltagit i alltmer omfattande krigsövningar tillsammans med NATO. Dessa övningar omfattar stora delar av Sverige och innebär stor påverkan på miljön.

Värdlandsavtalet innebär ett accepterande av NATO:s militära doktrin där användning av kärnvapen ingår som en viktig del.

Risk föreligger att NATO-baser upprättas i Sverige, där kärnvapen kan stationeras, och från vilka NATO kan anfalla tredje land.

Om Sverige blir medlem i NATO kan vi bli skyldiga att ställa upp som stöd för NATO-ledd militär verksamhet i annat land.

Denna politik innebär ökade spänningar i vårt område och ökar risken för krig.
Riksföreningen Nej till NATO, partipolitiskt och religiöst obunden

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEN FÖR RIKSORGANISATIONEN NEJ TILL NATOS FÖRSTA OCH KONSTITUERANDE MÖTE DEN 3 NOVEMBER 2016.

Närvarande: Staffan Ekbom 0707/227622, Eva Jonson 0762/14 71 69, Staffan Lundberg 076/2347723, Jan Fredriksson 042-150376, Catarina Östlund 0733/ 301283, Lars Drake 073/9061689. Britt Sandblom per mobil, Östen Andersson mobil och Barbro Midbjer mobil.
§1. Mötet öppnas
§2. Dagordningen godkändes
§3. Till mötesordförande valdes Staffan Ekbom och till sekreterare Eva Jonson.
§3. Till vice ordförande i Riksföreningen valdes Jan Fredriksson Helsingborg och Eva Jonson Stockholm till att dela på den posten.
§4. FIRMATECKNARE OCH FULLMAKTSTAGARE
Bestämdes Riksorganisationens ordförande Staffan Ekbom och Kassören Staffan Lundberg, och de kommer att vara firmatecknare var för sig. Tillika utsågs de att vara fullmaktstagare för vårt framtida plusgirokonto.
§5.ARBETSUTSKOTT
Vi beslöt att ett Arbetsutskott skulle bildas som förbereder mer omfattande ärenden, vilka sedan lättare kan behandlas i riksstyrelsen eller på Riksmöten. Att ingå i Arbetsutskottet (AU) utsågs Eva Jonson, Jan Fredriksson , Staffan Ekbom samt Östen Andersson.
§6. Lars Drake lyfte frågan vilken kommit upp på Riksmötet, om att bilda en skrivargrupp, som ska skriva artiklar, insändare och framställa dokument som kommer att behövas. Mötet gav sitt gillande till detta, och Lars kommer att knyta folk inom riksorganisationen, och ev utanför till att ingå i denna grupp.
§7. EKONOMI
Vad ska de lokalföreningar som bildats, och kommer att bildas , att ha för relation till Riksorganisationen i frågan om Ekonomi?
Eva föreslog : eftersom man endast är medlem som enskild person, och inte som lokalgrupp, skulle lokalgrupperna söka medel för aktiviteter hos Riksorganisationen, och sedan redovisa aktiviteten med foto och ett ex av flygblad eller annons i tidning, som bevis för att aktiviteten ägt rum.
Jan Fredriksson tyckte att vi kunde fortsätta denna diskussion per mail; eftersom VI INTE HAR NÅGRA PENGAR JUST NU. Mötet gick med på detta.
§8 NAMNINSAMLING
Staffan E läste upp sitt förslag till uppropstext, som tillsammans med de två parollerna ska stå på namninsamlingslistorna. Alla tyckte att den var bra. Lars Drake föreslog att texten skulle finslipas, så att den fick en förstklassig formulering!! Detta bifölls.
Den ska sedan skickas ut till de kontaktpersoner som vi har namn på för ett utlåtande.
Hur ska namninsamlingen marknadsföras för att nå ut maximalt till organisationer, föreningar och till allmänheten?
Jan Fredriksson föreslog att vi skulle söka draghjälp för detta, genom att förankra den bland kändisar kulturpersonligheter, artister och politiker.
Catarina tyckte det var viktigt, att vi kommer igång så fort som möjligt med namninsamlingen.
Lars Drake föreslog att vi skulle anlita dem som sätter upp insamlingen på nätet, och be dem framställa en ANNONS och ev någon annan marknadsföringsvariant.
Catarina tyckte att vi ska sätta ut en ANNONS PÅ FACEBOOK om insamlingen.
Eva poängterade hur viktigt det var att vi delar ut LISTOR vid namninsamling på gator och torg.
Namninsamlingen ska ut på HEMSIDAN.
En viktig fråga kom upp HUR LÄNGE SKA NAMNINSAMLINGEN HÅLLA PÅ?
Eva tyckte att vi ska hålla på fram till valet, eftersom nästa val är ett Natoval. VI ska vara en del av valrörelsen.
Barbro Midbjer tyckte inte att vi ska riskera att namninsamlingen drunknar i valrörelse. Eva menade att partiernas partipropaganda kommer att drunkna i VÅR namninsamling.
Lars Drake tyckte att vi skulle vänta med att bestämma slutdatum för insamlingen.
Stockholmsgruppen fick till uppgift att sköta detta med namninsamlingen.
§9. SAMARBETE KRING NATOARBETET NATIONELLT
Samarbetet med andra grupper och organisationer i denna fråga måste komma igång.
Eva föreslog att AU tar sig an denna fråga, och lägger fram förslag på: VILKA grupper och organisationer som är aktuella. HUR samarbetet ska utformas och HUR vi kommer i kontakt med dem samt VEM som kontaktar vilka.
Catarina påpekade att det är viktigt att få med oss fackföreningar. Tommy Strömbäck i Stockholm hade ordnat ett möte med sin fackförening Byggnads. Maj- britt Theorin hade bjudits in till ett möte. Diskussionerna hade varit livliga och intressanta. Byggfolket gick helt på vår linje.
Lars Drake tyckte att Thord Björk från Kristianstad, skulle kontaktas för hjälp med råd och stöd i detta med organisationskontakter, Han har givit ut en Ukrainabulletin som varit mycket uppskattad och arbetar också med JORDENS VÄNNER.
Barbro tyckte att vi skulle utnyttja var och ens egna kontakter. De 4 modiga miljöpartisterna i Riksdagen skulle vi också försöka få kontakt med.
HUR ARBETAR VI BÄST TILLSAMMANS FÖR ATT FÖRHINDRA NATO I SVERIGE?
§ 10 NÄTTIDNING ”Nej till NATO nytt”
En nättidningsredaktion har bildats bestående av aktivister i Stockholm ; Klas Sandberg, Marylin Barden; Inger Blomstrand och Britta Ring. De har framställt en Dummy.
Staffan E ska träffa redaktionen imorgon. En ansvarig utgivare borde utses . Mötet ansåg att Riksstyrelsen bör ha någon slags ”sista ordet rätt” över vad som skrivs, även om redaktionen arbetar självständigt inom de ramar som våra stadgar, paroller och plattform anger. Vidare föreslogs av någon att Riksorganisationens ordförande skulle vara ansvarig utgivare.
Riksstyrelsen borde få utrymme för rapporter mm.
Eva tycker att det förutom nättidningen, som riktar sig till allmänheten, även borde framställas ett internblad.
Catarina tyckte att den fina kartan som visar orter och namn på kontaktpersoner ute i landet måste vara aktuell. Och att det är väl inte bara fredsorganisationer som får bidra till tidningen?Barbro redogjorde för den nättidning som Nato ut ur Norrbotten har. Jan Englund är ansvarig utgivare. Fem av organisationens 7 medlemmar är skribenter i denna tidning liksom författare till insändare i de tidningar uppe i norr NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN samt Piteå tidningen. Den förra tidningen tar dock sällan in deras bidrag medan Piteå gör det.
§11. HANDLINGSPROGRAM
Eva har sammanställt ett handlingsprogram som delades ut på Riksmötet. Skall skickas ut tillsammans med detta protokoll samt en manual för hur man startar en lokalgrupp .
Jan Fredriksson tyckte att vi ska marknadsföra vårt plusgiro , lämpligen i Nättidningen.
Barbro tyckte, att NAMNINSAMLINGEN borde gå runt som en budkavel i Sveriges städer. Naturskyddsföreningen har en variant på detta.
§12 NÄSTA STYRELSEMÖTE
Vi ska träffas i Göteborg hos Catarina på STYRSÖ någon gång i mitten på januari. Catarina kallar till mötet, och hon föreslår ett lämpligt datum.
§13 MÖTET AVSLUTAS
Vid protokollet ordförande justerare
Eva Jonson Staffan Ekbom Catarina Östberg Lars Drake