PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEN FÖR RIKSORGANISATIONEN NEJ TILL NATOS FÖRSTA OCH KONSTITUERANDE MÖTE DEN 3 NOVEMBER 2016.

Närvarande: Staffan Ekbom 0707/227622, Eva Jonson 0762/14 71 69, Staffan Lundberg 076/2347723, Jan Fredriksson 042-150376, Catarina Östlund 0733/ 301283, Lars Drake 073/9061689. Britt Sandblom per mobil, Östen Andersson mobil och Barbro Midbjer mobil.
§1. Mötet öppnas
§2. Dagordningen godkändes
§3. Till mötesordförande valdes Staffan Ekbom och till sekreterare Eva Jonson.
§3. Till vice ordförande i Riksföreningen valdes Jan Fredriksson Helsingborg och Eva Jonson Stockholm till att dela på den posten.
§4. FIRMATECKNARE OCH FULLMAKTSTAGARE
Bestämdes Riksorganisationens ordförande Staffan Ekbom och Kassören Staffan Lundberg, och de kommer att vara firmatecknare var för sig. Tillika utsågs de att vara fullmaktstagare för vårt framtida plusgirokonto.
§5.ARBETSUTSKOTT
Vi beslöt att ett Arbetsutskott skulle bildas som förbereder mer omfattande ärenden, vilka sedan lättare kan behandlas i riksstyrelsen eller på Riksmöten. Att ingå i Arbetsutskottet (AU) utsågs Eva Jonson, Jan Fredriksson , Staffan Ekbom samt Östen Andersson.
§6. Lars Drake lyfte frågan vilken kommit upp på Riksmötet, om att bilda en skrivargrupp, som ska skriva artiklar, insändare och framställa dokument som kommer att behövas. Mötet gav sitt gillande till detta, och Lars kommer att knyta folk inom riksorganisationen, och ev utanför till att ingå i denna grupp.
§7. EKONOMI
Vad ska de lokalföreningar som bildats, och kommer att bildas , att ha för relation till Riksorganisationen i frågan om Ekonomi?
Eva föreslog : eftersom man endast är medlem som enskild person, och inte som lokalgrupp, skulle lokalgrupperna söka medel för aktiviteter hos Riksorganisationen, och sedan redovisa aktiviteten med foto och ett ex av flygblad eller annons i tidning, som bevis för att aktiviteten ägt rum.
Jan Fredriksson tyckte att vi kunde fortsätta denna diskussion per mail; eftersom VI INTE HAR NÅGRA PENGAR JUST NU. Mötet gick med på detta.
§8 NAMNINSAMLING
Staffan E läste upp sitt förslag till uppropstext, som tillsammans med de två parollerna ska stå på namninsamlingslistorna. Alla tyckte att den var bra. Lars Drake föreslog att texten skulle finslipas, så att den fick en förstklassig formulering!! Detta bifölls.
Den ska sedan skickas ut till de kontaktpersoner som vi har namn på för ett utlåtande.
Hur ska namninsamlingen marknadsföras för att nå ut maximalt till organisationer, föreningar och till allmänheten?
Jan Fredriksson föreslog att vi skulle söka draghjälp för detta, genom att förankra den bland kändisar kulturpersonligheter, artister och politiker.
Catarina tyckte det var viktigt, att vi kommer igång så fort som möjligt med namninsamlingen.
Lars Drake föreslog att vi skulle anlita dem som sätter upp insamlingen på nätet, och be dem framställa en ANNONS och ev någon annan marknadsföringsvariant.
Catarina tyckte att vi ska sätta ut en ANNONS PÅ FACEBOOK om insamlingen.
Eva poängterade hur viktigt det var att vi delar ut LISTOR vid namninsamling på gator och torg.
Namninsamlingen ska ut på HEMSIDAN.
En viktig fråga kom upp HUR LÄNGE SKA NAMNINSAMLINGEN HÅLLA PÅ?
Eva tyckte att vi ska hålla på fram till valet, eftersom nästa val är ett Natoval. VI ska vara en del av valrörelsen.
Barbro Midbjer tyckte inte att vi ska riskera att namninsamlingen drunknar i valrörelse. Eva menade att partiernas partipropaganda kommer att drunkna i VÅR namninsamling.
Lars Drake tyckte att vi skulle vänta med att bestämma slutdatum för insamlingen.
Stockholmsgruppen fick till uppgift att sköta detta med namninsamlingen.
§9. SAMARBETE KRING NATOARBETET NATIONELLT
Samarbetet med andra grupper och organisationer i denna fråga måste komma igång.
Eva föreslog att AU tar sig an denna fråga, och lägger fram förslag på: VILKA grupper och organisationer som är aktuella. HUR samarbetet ska utformas och HUR vi kommer i kontakt med dem samt VEM som kontaktar vilka.
Catarina påpekade att det är viktigt att få med oss fackföreningar. Tommy Strömbäck i Stockholm hade ordnat ett möte med sin fackförening Byggnads. Maj- britt Theorin hade bjudits in till ett möte. Diskussionerna hade varit livliga och intressanta. Byggfolket gick helt på vår linje.
Lars Drake tyckte att Thord Björk från Kristianstad, skulle kontaktas för hjälp med råd och stöd i detta med organisationskontakter, Han har givit ut en Ukrainabulletin som varit mycket uppskattad och arbetar också med JORDENS VÄNNER.
Barbro tyckte att vi skulle utnyttja var och ens egna kontakter. De 4 modiga miljöpartisterna i Riksdagen skulle vi också försöka få kontakt med.
HUR ARBETAR VI BÄST TILLSAMMANS FÖR ATT FÖRHINDRA NATO I SVERIGE?
§ 10 NÄTTIDNING ”Nej till NATO nytt”
En nättidningsredaktion har bildats bestående av aktivister i Stockholm ; Klas Sandberg, Marylin Barden; Inger Blomstrand och Britta Ring. De har framställt en Dummy.
Staffan E ska träffa redaktionen imorgon. En ansvarig utgivare borde utses . Mötet ansåg att Riksstyrelsen bör ha någon slags ”sista ordet rätt” över vad som skrivs, även om redaktionen arbetar självständigt inom de ramar som våra stadgar, paroller och plattform anger. Vidare föreslogs av någon att Riksorganisationens ordförande skulle vara ansvarig utgivare.
Riksstyrelsen borde få utrymme för rapporter mm.
Eva tycker att det förutom nättidningen, som riktar sig till allmänheten, även borde framställas ett internblad.
Catarina tyckte att den fina kartan som visar orter och namn på kontaktpersoner ute i landet måste vara aktuell. Och att det är väl inte bara fredsorganisationer som får bidra till tidningen?Barbro redogjorde för den nättidning som Nato ut ur Norrbotten har. Jan Englund är ansvarig utgivare. Fem av organisationens 7 medlemmar är skribenter i denna tidning liksom författare till insändare i de tidningar uppe i norr NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN samt Piteå tidningen. Den förra tidningen tar dock sällan in deras bidrag medan Piteå gör det.
§11. HANDLINGSPROGRAM
Eva har sammanställt ett handlingsprogram som delades ut på Riksmötet. Skall skickas ut tillsammans med detta protokoll samt en manual för hur man startar en lokalgrupp .
Jan Fredriksson tyckte att vi ska marknadsföra vårt plusgiro , lämpligen i Nättidningen.
Barbro tyckte, att NAMNINSAMLINGEN borde gå runt som en budkavel i Sveriges städer. Naturskyddsföreningen har en variant på detta.
§12 NÄSTA STYRELSEMÖTE
Vi ska träffas i Göteborg hos Catarina på STYRSÖ någon gång i mitten på januari. Catarina kallar till mötet, och hon föreslår ett lämpligt datum.
§13 MÖTET AVSLUTAS
Vid protokollet ordförande justerare
Eva Jonson Staffan Ekbom Catarina Östberg Lars Drake