Brev till riksdagen om kärnvapenförbud

 

 

 Ingegerd M… 2017-02-09

Kenneth G. Forslund

Ordförande i utrikesutskottet

Riksdagen

111 28 Stockholm

Med detta brev vill jag uttrycka min förhoppning om att de socialdemokratiska ledamöterna i utrikesutskottet röstar för de motioner som ställs till årets riksdag om ett förbud mot att införa kärnvapen på svenskt territorium, 2016/17:156 (v), 2016/17:545 (s), 2016/17:1036 (s) och 2016/17:1634 (mp).

Riksdagens beslut om Värdlandsavtalet (2016-05-25) inger oro med avseende på frågan om kärnvapen på svensk mark. En noggrann läsning av avtalet visar att det inte innehåller något förbud mot att införa kärnvapen på svenskt territorium. Med tanke på den kommande militärövningen Aurora borde ett sådant förbud skyndsamt beslutas av Riksdagen. Som påpekas i ovan nämnda motioner kan ett sådant förbud enkelt och utan vidare utredningar införas i lagen om kärnteknisk verksamhet (SFS 1984:3). Som också påpekas där kan Finland och Nya Zeeland utgöra goda exempel på lagstiftning om förbud mot införsel av kärnvapen. Nya Zeeland har också visat mod genom att kräva att få kontrollera att förbudet respekteras, när utländsk militär besöker landet.

Min förhoppning är att stödet för ett sådant förbud är stort i riksdagen. De motioner som nämns ovan representerar tre partier. Men också representanter för centerpartiet har visat engagemang i frågan. Således framfördes ett förslag om Norden som kärnvapenfri zon i motion 2010/11:U219 av Johan Linander och Annie Johansson (Lööf). I sitt betänkande (2011/12:UU3) uttalade utskottet som sin mening att kärnvapen och kemiska och biologiska vapen utgör hot mot internationell fred och säkerhet. Dock avslogs motionen då med motiveringen att Norden som kärnvapenfri zon endast erbjöd en regional lösning på det globala problem som förekomsten av kärnvapen utgör.

När arbetet mot ett globalt förbud mot kärnvapen nu påbörjas i FN, synes tiden vara inne för att också regionalt ta steg mot en kärnvapenfri värld. I detta sammanhang bör en lag som förbjuder införsel av kärnvapen i Sverige i samband med militära övningar vara ett första livsviktigt steg, ett förbud som naturligtvis också måste gälla vid besök eller stationering av utländsk militär.

Med vänlig hälsning,

Ingegerd M…

—-

Länk till motioner om Kärnvapenförbud