Beslutsgången för kärnvapenkonventionen

Sverige var på väg att godkänna FN-konventionen mot kärnvapen. Det har hejdats. Det kan vara idé att titta litet på beslutsgången den och liknande konventioner skall genomgå.

Bakgrunden verkar vara följande:

Den konvention om kärnvapenförbud med titeln ”UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons” som nu är aktuell måste passera tre stadier innan den antas.

  1. Kommitté stadiet. Tanken på en konvention mot kärnvapen, liknande den som finns mot kemiska och biologiska vapen, väcktes 2010. Man förhandlade om den i kommittéer och utskott. 2016 började arbetet i FN bli mer konkret. Utkast skrevs, omförhandlades och till sist nådde man fram till ett utkast. Sverige har varit ett av de pådrivande länderna under det skedet. Texten las fram den 7 juli 2017. Den ”öppnades” för underskrift den 20 september och har godkänts med en majoritet av 122 länder (av 193 FN-medlemmar).i Sverige var ett av de länder som röstade ja till att godkänna texten till konventionen. (Faktum är att i sin motivering för valet inför FN klagade de svenska delegaterna närmast över att konventionstexten inte går tillräckligt långt.ii)Tvärtemot vad motsidan ofta påstår så gav sig inte Sverige gav sig in i det hela på en höft. Det finns uppgifter om att svenskarna hade ett så omfattande utredande och beredande att fredsorganisationer som ICAN och SLMK stundtals undrade vad de sysslade med.
  2. Signerings stadiet. Den svenska regeringen godkänner konventionen och den signeras av företrädare för regeringen. Det öppnar dörren för…
  3. Ratificerings stadiet. Det är nu som hela processen ”går i mål”. Ratifikation kan föregås av att riksdagen antar en lag som ger statschefen i uppdrag att förbinda Sverige till en internationell överenskommelse. Det är först när ett avtal är ratificerat och ratifikationsinstrumentet deponerats som avtalet blir juridiskt bindande. (Ratifikationsinstrumentet är ett dokument där firmatecknaren för en stat, i Sveriges fall: regeringen, bekräftar att staten ifråga kommer att hålla avtalet.)

Just nu har arbetet fastnat någonstans mellan stadium 1 och 2. Inget ytterligare arbete utförs i Sverige förutom att det meddelas att den redan sönderutredda frågan måste utredas ännu mer.

I den övriga världen har fram till 22 september 53 stater signerat och tre har ratificerat konvention (Guyana, Vatikanstaten och Thailand).iii Det har sagts att en konvention blir bindande när femtio stater har skrivit under. Det kan bygga på ett uttalande från ICAN men där sägs att det gäller först när femtio stater ratificerat konventionen.iv

i”Treaty banning nuclear weapons opens for signature at UN”

ii”SWEDEN; Explanation of vote, 7 July 2017;Negotiations on a legally binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading;ds their total elimination; concluding statement by Sweden”

iiiList of Countries which Signed Treaty on the Prohibition of Nuclear Weaponon Opening Day, 20 September 2017” lista över länder som signerat konventionen, meddelande från UNODA, FN:s byrå för nedrustning.

ivTreaty banning nuclear weapons approved at UN” av Ian Sample, Guardian, 7 juli 2017,