Föreläsningar

stefan_lindgren

 

 

1. Kan Sverige försvaras framgångsrikt av NATO eller är allianser en black om foten?

Finns det någon  politisk eller militär fördel att vinna genom Sverige närmar sig NATO eller bidrar det till en försämring av säkerhetsläge i hela Östersjöområdet?

Talare: Stefan Lindgren översättare och författare. Rojan Karakaya (Fi).

Moderator: Kirsti Kolthoff, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.

Tid: 13 oktober kl 18:00.

Plats: ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm, Foajén.

maj_britt_theorin

 2. Går det att lagstifta mot kärnvapen i Sverige?

År 1984 lagstiftade Sverige om kärnteknisk verksamhet. Det är möjligt att göra tillägg i lagstiftningen för att förbjuda kärnvapen i Sverige. Finland gjorde ett sådant tillägg 1984. Inte Sverige.

Talare: Maj Britt Theorin, fd riksdagsledamot (s) fd svensk nedrustningsambassadör i FN och Anders Österberg, riksdagsledamot (s), ledamot i utrikesutskottet.

Sång och kulning av Stina Bengs.

Moderator: Lars-Gunnar Liljestrand, ansvarig för sajten http://www.alliansfriheten.se .

Tid: 20 oktober kl 18:00.

Plats: ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm, Per-Albinsalen.

ekeus

Canberrakommissionens förslag om kärnvapenbegränsning

Kommissionens uppdrag var att presentera en realistisk plan för att bli av med alla kärnvapen i världen. Förslaget fördes fram i Icke-Spridningskonferensen (NPT) år 2000 och antogs enhälligt av kärnvapenländer och icke-kärnvapenländer.

Talare: Rolf Ekéus, fd diplomat och ambassadör, Maj Britt Theorin, fd riksdagsledamot (s) och nedrustningsambassadör i FN.

Moderator: Josefin Lind, generalsekreterare, Läkare mot Kärnvapen och International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

Tid: 7 nov kl 18:00.

Plats: ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm, Per Albin-salen.

Arrangerad av ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF) och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretse

Riksmöte

Riksmöte 15-16 oktober i Göteborg

VÄLKOMNA till Aktionsgruppen Nej till NATO:s Riksmöte!

VAR: GÖTEBORG  Viktoriahuset, Linnégatan 21, spårvagns/busshållplats ”Prinsgatan” (en hållplats från Järntorget).

NÄR: DEN 15-16 OKTOBER.  Start kl 13 på lördag och avslut kl  på söndag kl 15.

ANMÄLAN: riksmotetntn@gmail.com senast den 7 oktober.På anmälan skriv : Namn, mailadress och telefonnummer.

Vi försöker ordna övernattning. Anmäl så snart som möjligt om du vill bo hemma hos någon av oss.

Det finns också gott om vandrarhem i närheten.

TIPSBORD: Ni som har varit aktiva i Nej tll NATO:s arbete, eller har deltagit i andra aktivistaktioner, dela med er! Skriv ner på ett papper, förslag på  hur man börjar, vad man kan göra, kopiera gärna så att alla kan ta med sig hem.

1. PROGRAM

LÖRDAG

Start kl 13 Dagordning medföljer i bilaga. Förslag till plattform, stadgar och paroller hittar ni på nejtillnato.se

Eventuellt beslut om bildande av en Riksorganisation, beslutet tas efter diskussion .

(Förbered dig genom att läsa stadgeförslag, plattform och paroller före Riksmötet).

Vi bjuder på kaffe och te  kl 15 00-1530.

Gunnar Westberg talar om Kärnvapen och NATO.

Middag ute på stan 1700-1830 (Linnégatan är Göteborgs resturangtätaste stråk.)

Samkväm på kvällen fram till 2200 på Viktoriahuset.

Möjlighet att ta del av tipsbordet, köpa böcker på bokbord etc.

SÖNDAG

Start kl 1000

Hur ser framtiden ut när det gäller NATO?

Utvärdering av Nej till NATO:s tidigare arbete.

Hur går vi vidare?

Beslut om arbetsinriktning och arbetsinsatser det närmaste året.

Kaffepaus någon gång under dagen.

Mötet avslutas senast kl 15.  (Vi har tillgång till lokalen fram till kl 17.)

VÄL MÖTT!

Aktionsgruppen Nej till NATO

Nej till NATO Göteborg

Förslag till plattform och paroller

Marilyn Inger och Klas förslag till paroller:

 • Nej till svenskt NATO medlemskap
 • Nej till NATO baser och krigsövningar i Sverige
 • För ett kärnvapenfritt och alliansfritt Sverige

Förslag till plattform från Marilyn, Inger och Klas

Aktionsgruppen Nej till NATO arbetar för att Sverige inte skall bli medlem av militäralliansen.
I tvåhundra år har Sveriges politik gått ut på att vi skall vara alliansfria i fred med sikte på att vara neutralt i krig.

Just nu bombarderas vi med bedyranden om att det internationella läget är helt annorlunda, farligt och hotande. Mer hotande än under vare sig första världskriget, andra världskriget eller det kalla kriget. I stort sett finns inga riktiga bevis för det. Det finns inget omedelbart säkerhetspolitiskt hot mot Sverige. Snarare riskerar ett svenskt NATO medlemskap göra oss mer utsatta. Om militäralliansen skjuter fram sina positioner i Östersjöområdet genom att Sverige blir medlem av NATO så kommer NATO:s motståndare att öka SIN militära närvaro och verksamhet i regionen.

Och därmed ökar spänningarna och konfliktrisken.

Förblir vårt land alliansfritt har vi möjlighet att stå utanför om krig skulle utbryta i vår del av världen. Ett NATO-anslutet Sverige dras automatiskt med, vare sig vi vill eller inte.
Lägg därtill att Sverige under det kalla kriget beslutade att vara kärnvapenfritt. Blir vi medlemmar av NATO är det slut med det. För militäralliansen har kärnvapen hela tiden varit en del av den militära doktrinen och går Sverige med i militäralliansen så blir NATO:s kärnvapendoktrin automatiskt också vår.

Trots det har Sveriges regeringar tagit steg efter steg närmare ett medlemskap med partnerskapsavtal, deltagande i NATO:s snabbinsatsstyrka och värdlandsavtalet.
Allt detta har skett utan någon allmän debatt. Ibland försöker beslutsfattarna intala oss att utvecklingen rullar på av sig själv.

Vi anser att det är undanflykter. Inget i den här utvecklingen är förutbestämt eller oundvikligt.

Vi vill protestera mot att Sverige allierar sig med NATO – oavsett vilka åsikter vi har i andra frågor.

Vi vill genom olika aktioner både väcka svenska folkets uppslutning bakom alliansfriheten och uppmärksamma riksdagens ledamöter på deras stora ansvar för att inte äventyra landets säkerhet.


Förslag  modifiering av huvudförslaget Plattform för Föreningen Nej till Nato – För ett alliansfritt Sverige från redaktionsgruppen

Föreningen Nej till Nato arbetar för att försvara och återställa Sveriges alliansfria och neutrala utrikespolitik som tjänat oss väl i över 200 år. Vi vill förhindra att Sverige blir medlem i militäralliansen Nato (North Atlantic Treaty Organization) och verka för att Samförståndsavtalet med Nato  om värdlandsstöd samt tidigare ingångna avtal med Nato sägs upp.

Nato är en militärallians, ledd av USA, som anser sig ha rätt att ingripa i konflikter över hela världen och gå till angrepp mot andra länder utan att de angripit något Natoland. Kärnvapen är en viktig del av vapenarsenalen och Nato förbehåller sig rätten att använda dem utan att något medlemsland har utsatts för kärnvapenangrepp – och detta även mot länder som själva saknar kärnvapen.

Föreningen Nej till Natos politiska arbete mot svenskt medlemskap i Nato ska karakteriseras av öppenhet och önskan om att samarbeta med alla anti-Nato-krafter, oberoende av politisk tillhörighet och religiös inställning.

Föreningen verkar för att Sverige ska föra en säkerhetspolitik som syftar till att säkerställa vårt lands oberoende, integritet och säkerhet. Det innebär att Sverige ska vara militärt oberoende både gentemot Ryssland och gentemot USA och Nato. Sveriges relationer till andra länder ska bestämmas av Sveriges säkerhet, inte av andra länders utrikespolitik och geopolitiska intressen.

Det finns inget behov för Sverige att överge vår alliansfria politik. Inget hot mot Sverige kommer från Ryssland med vilket land Sverige haft fred i över 200 år.

Det allt intimare samarbetet med Nato har lett till att Sverige deltar i alltmer intensiva och omfattande krigsövningar över svenskt territorium och i Östersjön. Förutom att dessa militära övningar hotar miljön så ökar de den militära spänningen i vårt geopolitiska område.

Med värdlandsavtalet befinner sig Sverige i ett helt nytt och mycket farligt säkerhetspolitiskt läge. Utbryter en militär konflikt i vårt närområde löper Sverige risk att bli måltavla för ett angrepp riktat mot någon av parterna.

Sverige har ingen lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium. Något sådant förbud finns inte heller inskrivet i värdlandsavtalet, vilket gör det möjligt för Nato att i enlighet med sin kärnvapendoktrin placera kärnvapenrustade militärbaser på svensk mark. Avtalet ger också Nato möjlighet att gå till anfall mot ett tredje land från svenskt territorium. Allt som krävs är ett ja från en pressad svensk regering.

Föreningen Nej till Nato är positiv till svenskt deltagande i FN-ledda fredsoperationer.

Sverige ska gå i spetsen för att minska spänningar och motsättningar mellan våra  grannländer, arbeta för goda diplomatiska relationer och ta initiativ till kontakter på alla nivåer för att hitta fredliga problemlösningar.

Är Sverige alliansfritt har vi större möjlighet att stå utanför om krig bryter ut i vår del av världen.


 

Dan Landerwalls förslag

Föreningen Nej till Nato arbetar för att återställa och försvara Sveriges neutrala och alliansfria utrikespolitik som tjänat oss väl genom att hålla oss utanför krig i över 200 år. Vi vill förhindra att Sverige blir medlem i militäralliansen Nato och arbetar även för att det s.k värdlandsavtalet och tidigare ingångna avtal med Nato ska rivas upp.

Föreningen verkar för att Sverige ska föra en oberoende säkerhetspolitik som enbart syftar till att säkerställa vårt lands oberoende, integritet och säkerhet. Det innebär att Sverige ska vara oberoende både gentemot Ryssland och gentemot USA (och Nato). Sveriges relationer till andra länder ska byggas och upprätthållas utifrån vad som är bäst för Sverige och inte utifrån andra länders utrikespolitik.

Sveriges neutralitetspolitik är nu hotad av krafter som öppet verkar för ett direkt medlemskap i Nato men även arbetar för att Sverige successivt, med små steg och i smyg, knyts allt närmare Nato. Avsikten tycks vara att vi till slut – inte formellt men i praktiken – ska vara med helt och hållet. Och steget därifrån till att Sverige även formellt blir medlem är inte långt.

Det allt närmare samarbetet med Nato har lett till att Sverige deltagit i Nato-ledda krigsinsatser utomlands och att krigsövningar under Nato-befäl nu hålls regelbundet i Norrland över två tredjedelar av vårt lands yta (i NEAT, Nordeuropas största militära övningsområde) samt i Göteborgs och Stockholms skärgård liksom i och kring Vättern. Förutom att övningarna orsakar allvarlig miljöförstöring så leder de till en upptrappning av spänningarna i vår del av Europa med ökad risk för krig inom Sverige som följd.

Föreningen Nej till Nato anser däremot att Sverige ska kunna medverka i internationella militära övningar och operationer under FNs kontroll eller i Europa under kontroll av OSCE (en europeisk organisation för säkerhet och samverkan) , dvs aktiviteter som inte skadar tilltron till vår neutralitetspolitik. Vi tycker också att Sverige bör gå i täten för att minska spänningar och motsättningar med våra grannländer (inklusive Ryssland) genom aktiva initiativ till diplomatiska och andra kontakter på alla nivåer och satsa på fredliga lösningar på problem.

Oavsett vad man har för åsikt om rysk inrikes- och utrikespolitik så utgör inte Ryssland något säkerhetspolitiskt hot mot Sverige. Påståenden om motsatsen är desinformation som syftar till att Sverige (och även Finland) ska bli medlem i Nato, vilket i sin tur syftar till att stärka Natos kontroll över Östersjöområdet. Och det är också med hjälp av desinformation i massmedia som våra svenska makthavare lyckats rösta igenom Värdlandsavtalet med Nato i riksdagen utan någon som helst föregående folklig debatt. 

Med värdlandsavtalet befinner sig Sverige nu i ett helt nytt och mycket farligt säkerhetspolitiskt läge. Ifall en militär konflikt utbryter i vårt närområde är risken stor att vi dras med i konflikten. Värdlandsavtalet ökar risken för att Sverige blir en måltavla för angrepp som egentligen är avsedda för endera parten i en stormaktskonflikt. Avtalet öppnar också möjligheter för Nato att använda Sverige som språngbräda för ett anfall mot tredje land, till exempel Ryssland. Att vi i Sverige inte har någon lag som uttryckligen förbjuder kärnvapen på svensk mark bidrar till ytterligare ökad spänning i och med Natos kärnvapendoktrin. Genom värdlandsavtalet är vi en del av en kärnvapenallians och då är vi också ett kärnvapenmål. Ifall Sverige istället skulle vara neutralt och alliansfritt så ger det oss möjlighet att stå utanför, om krig utbryter i vår del av världen.

Oavsett vilka mål Nato påstår sig arbeta för så leder dess aktiviteter inte till ökad stabilitet eller fred. Tvärtom så är krigen i Mellanöstern och de ökade spänningarna i Sydostasien liksom de mellan öst och väst i Europa en direkt följd av Natos ökade aktiviteter. Framflyttningen av Natos positioner alltmer österut och inringningen av Ryssland med militärbaser kan ses som ett hot, särskilt när Nato dessutom bestyckar östeuropeiska länder med kärnvapen som kan riktas mot Ryssland. Detta tvingar fram en rysk upprustning i försvarssyfte. Med medlemskap i Nato – men även i och med värdlandsavtalet – så hamnar Sverige i frontlinjen vid ett eventuellt krig, med förödande konsekvenser för vårt land.

Nato är ett verktyg för USA att få geopolitisk kontroll över så många av jordens länder och deras naturresurser som möjligt, ofta koordinerat med hemliga CIA-operationer som statskupper och andra aktiviteter i strid mot folkrätt och internationell lag.

Föreningen Nej till Nato…

arbetar emot ett svenskt medlemskap i Nato.

följer upp, uppmärksammar, väcker debatt och agerar mot svenskt

samarbete med, och smyganslutning till, Nato. Detta gäller både avtal Sverige

redan ingått och nya planerade avtal med Nato.

uppmärksammar och agerar emot svenskt medverkan i internationella

militära insatser under Natos befäl.

agerar emot upplåtande av svensk mark för militära övningar tillsammans

med NATO.

agerar emot placering av Natobaser på svenskt territorium.

agerar emot placering av utländsk trupp på svensk mark.

verkar för fredliga lösningar vid konflikter med andra länder genom

diplomatiska förhandlingar.

* Riv upp värdlandsavtalet!

* Nej till svenskt medlemskap i Nato!

* För ett alliansfritt Sverige.


 

Förslag från Helsingborgs gruppen

Med värdlandsavtalet har Sverige tagit ytterligare ett steg mot ett medlemskap i Nato. Valet 2018 kan mycket väl handla om om Sverige skall komma ansöka om medlemskap i Nato. Detta är något som vi måste förhindra genom att bygga en bred fredsrörelse mot ett svenskt medlemskap.

Om föreningen Nej till Nato – För ett alliansfritt Sverige skall bli en massrörelse skall man inte behöva läsa igenom närmare två A4 sidor för att ta ställning till om man skall bli medlem i föreningen.

Vårt förslag lyder:

Föreningen Nej till Nato – För ett alliansfritt Sverige

Föreningen Nej till Nato – För ett alliansfritt Sverige arbetar för att försvara och återställa Sveriges alliansfria och neutrala utrikespolitik som tjänat oss väl i över 200 år. Vi vill förhindra att Sverige blir medlem i militäralliansen Nato. Föreningen Nej till Natos politiska arbete mot svenskt medlemskap i Nato ska karakteriseras av öppenhet och önskan om att samarbeta med alla Anti-Nato krafter oberoende av politisk tillhörighet och religiös inställning.

Föreningen verkar för att Sverige ska föra en oberoende säkerhetspolitik som syftar till att

säkerställa vårt lands oberoende, integritet och säkerhet.

Paroller:

Nej till svenskt Nato-medlemskap

För ett alliansfritt och kärnvapenfritt Sverige

Nej till Nato-baser och krigsövningar i Sverige

Helsingborg 2016-09-12

Föreningen Nej till Nato, Helsingborg.

Kamp och tvivel på Gotland

Periodvis hålls de vakna nätterna igenom av dånet från stridsflygplan som simulerar mörkerlandning, gång på gångs. Enligt Sten Sandberg är det amerikanska och tyska maskiner som övar.

Polska plan kan visst också förekomma har han hört.

Han tror att syftet är att de skall bekanta sig med inflygningsvägarna till Gotlands flygplatser.

I skuggan av dånet håller en avdelning till Aktionsgruppen Nej till NATO på att starta på Gotland. Sten Sandberg är samordningsansvarig. Allt vore nog gott och väl med ett gryende motstånd… men det finns problem för den begynnande kampen.

För samtidigt berättar Sten att gotlänningarna är mycket tveksamma inför hur Aktionsgruppen leds, eller över tanken på att de själva skall bli fjärrstyrda i detalj från Stockholm.

En del gotlänningar besökte Degerfors för Fredsdagarna och Nej till NATO:s riksmöte där.

De var inte imponerade. Diskussionerna upplevde de som röriga. Debatten om paroller och plattform som rasat i Aktionsgruppen under en stor del av sommaren har inte ökat förtroendet.

Inte heller en del av förslagen.

Ytterligare en invändning är många gotlänningar, även NATO motståndare, fortfarande vill ha kvar något slags militärt försvar av sin landsdel. De tankegångar som väckts på en del håll om att demilitarisera ön har inte fallit i god jord.

Förhållandena på Gotland är speciella understryker Sten Sandberg. Öns politiska liv domineras av Centerpartiet. För att kunna påverka det behöver de involvera och påverka de etablerade partierna.

I synnerhet Centern och Socialdemokraterna.

Just nu planerar Nej till NATO på Gotland att bjuda in de övriga partierna till diskussioner om NATO, alliansfrihet och framtiden.

Moisés Ubeiras tal i Sundbyberg 2 september

DSC_0012Kära deltagare och fredsvänner

Välkomna till kvällens jubileum och manifestation.

Ikväll samlas vi framförallt för att ära 60-talets fredsrörelse. För exakt 55 år sedan, alltså september 1961 genomfördes Sveriges första protestmarschen mot kärnvapen. Marschen gick från södra Stockholm till Ursvik i Sundbyberg. Anledningen att marschen då gick hela vägen till Ursvik, var att där fanns Totalförsvarets Forskningsinstitut, även känt som FOI. Där forskade man på kärnvapen under rubriken ”Skyddsforskning”.

Det vackraste av allt, var att marschen blev en milstolpe i den svenska fredsrörelsen.
En rörelse som till slut vann!

Men det var då. Den här rörelsen, är något vi alla borde vara stolta över. Och med facit i hand, en rörelse vi borde ha stärkt, utvecklat och bevarat mycket mer än vad vi har gjort. Speciellt när vi ser hur dagens utveckling går fort fram åt helt fel håll.

Att vara för fred är trots allt att vara mot krig, mot kärnvapen, och mot nutidens största krigsmakt – Nato!

Då var debatten mer öppen. Det lade också en grund för dagens tro på att vi befinner oss i alliansfrihet. Men mycket händer bakom skynket och det skapar helt andra förutsättningar. Och de förutsättningarna närmar oss till Nato och till kärnvapen.

Idag borde fredsrörelsen vara starkare och mer aktuell, för att vår alliansfrihet och vår fredstid är hotad. Idag har vi som sagt en krigsmakt som är otroligt aggressiv och har en skadlig inställning till kärnvapen. Nato. Och Natos försvar vilar på användning av kärnvapen och det vilar till och med på att först kunna använda kärnvapen i så kallad first strike, med andra ord möjligheten att angripa med kärnvapen först vid eventuellt hot.

Denna doktrin som Nato vilar på – att först kunna angripa med kärnvapen är i strid med Sveriges inställning till kärnvapen. Trots detta närmar vi oss till Nato och då också kärnvapen.

Fred och säkerhet byggs inte i första hand på militära åtgärder. Vår säkerhetspolitik ska bygga på att undanröja konflikter. 200 år av fred är grundad på alliansfrihet, internationellt samarbete och bra diplomati. Varför ska vi överge 200 års framgångsrik inställning till fred?

Våra värderingar måste vara tydliga. Vi står upp för fred och då är vi också mot krig,
mot kärnvapen och mot nutidens största krigsmakt – NATO.

Nu när vi är så medvetna om Natos inställning till kärnvapen samtidigt som vi ser vår omvärlds utveckling, då är det direkt farligt att delta i militärallians med nutidens största krigsmakt. Skulle vi också ingå i en allians och bli medlemmar i Nato, då skulle vi också behöva tillföra över 30 miljarder till budgeten. Detta är något som inte ens Major Björklund har täckning för i sin budget. Och om täckningen uppfylls, på bekostnad av vadå? Skola? Sjukvård?

Ikväll säger vi, det räcker nu!

Det räcker med att dra in oss i en allians utan politisk debatt.
Det räcker med närmanden till krigsmakter utan förankring hos befolkningen.

Detta jubileum är mot kärnvapen och att ära 60-talets fredsrörelse och stärka vår innersta vilja och strävan efter fred.
Vi säger därför också nej till NATO och nej till kärnvapen!

Staffan Ekboms tal i Sundbyberg 2 sept

DSC_00131.9 1961 startade Ursviksmarschen i Sverige en kampanj som ledde till att Sveriges planer på egen produktion av kärnvapen stoppades. Detta berodde på den breda optionen som väcktes av en bred politisk mobilisering av krafter mot kärnvapen. Den pågick och följdes upp under flera år på 60-talet.

Denna svenska kamp mot kärnvapen har bidragit till flera framgångar på det internationella planet med överenskommelser om begränsningar av antal kärnvapen. Tyvärr kvarstår dock en massiv kärnvapenutrustning hos stormakterna.

Nu har dock frågan om kärnvapen och Sverige fått en ny och mycket obehaglig aktualitet de senaste åren. Den svenska regeringen har nämligen genom värdlandsavtalet med Nato som antogs i riksdagen i maj i år sett till att Sverige alltmer nalkats Nato och dess kärnvapenarsenal.

Detta framgår tydligt av avtalet som godkänner Natos grundläggande strategi som bland annat innefattar first strike, dvs möjligheten att använda kärnvapen i första hand. Det öppnar även möjlighet av etablerande av Natobaser där kärnvapen eventuellt kan placeras.

Detta är ett exempel på den svenska regeringens dubbelspel. Å ena sidan påstår de sig verka mot spridning av kärnvapen och för nedrustning samtidigt som de å andra sidan samverkar med Nato och dess kärnvapenstrategi.

Dessa steg närmare Nato leder till en stegring av den existerande spänningen i Östersjöområdet.

Det finns inget behov för Sverige att lämna sin alliansfria politik. Inget hot mot Sverige kommer från Ryssland med vilket land Sverige haft en fredlig relation i mer än 200 år.

Hotet om ett medlemskap i Nato kräver att en bred mobilisering sker av alla krafter mot medlemskap oavsett partifärg eller religion.

Svenska folket har i många opinionsundersökningar visat en klar övervikt för avståndstagande till svenskt medlemskap. Dock är risken för att Sverige blir med i Nato formellt ett klar hot t.ex vid en annan regering.

Det bästa sättet att kämpa mot kärnvapen är att se till att Sverige aldrig går med Nato.

Nej till svenskt medlemskap i Nato.

Nej till kärnvapen i Sverige.

Riv upp värdlandsavtalet.

För ett alliansfritt Sverige.

Staffan Ekboms tal under Nordiska Fredssamtal i Degerfors, 14 aug

NATO bildades 1949. Den kan karakteriseras i första hand som en försvarsorganisation mot Sovjetunionen med koncentration av verksamheten till Europa. Världen kan då ses som uppdelad i 2 delar dels  Sovjetunionen med förbundna stater dels västmakterna med USA i spetsen.  Bedömningen av Nato som en försvarsorganisation styrks av att Nato inte ingrep när Sovjet gick in i Ungern och i Tjeckoslovakien. Det var Sovjets intressesfär.
Men Sverige och Finland gick inte med utan blev neutrala och alliansfria.

När Sovjet och Warszawapakten upplöstes 1991 uppstod en oklarhet vad gällde Natos uppgifter.

Så småningom utkristalliserades att NATO skulle få en världsomspännande uppgift som framstår som att vara ett instrument för USA:s utrikespolitik. 80% av Natos budget kommer från USA. En amerikansk general är alltid befälhavare.

Det som hände även var att Sverige successiv nalkades NATO.

Sverige ansökt sig 1994 till Partnerskap för fred. Sverige upprättade 1998 en delegation vid Natos högkvarter i Bryssel. 2002 beslöt Sverige att deltaga i afghanistankriget. 2009 utfärdar Sverige en ensidig solidaritetsförklaring som innebär att Sverige ska göra insatser om länder i närheten blir attackerade. 2011 deltar Sverige i Natos angrepp på Libyen som ledde till Khaddafis död. 2013 ansluter sig Sverige till Natos reservstyrkor. 2014 undertecknades värdlandsavtalet.

2015 planeras att gå med Natos center för strategisk kommunikation, STRATCOM.

2016 godkändes värdlandsavtalet tillsammans med anpassning av svenska lagar av riksdagen.

Värdlandsavtalet innebär ökning a spänningarna i Östersjöområdet. Det bidrar till undergrävande av alliansfriheten och är ett hot mot Sveriges självständighet. Avtalet innebär en risk att Sveriges territorium används för att upprätta baser främmande militär, inklusive med kärnvapen samt att Sverige används för krigföring mot tredje land. Avtalet försämrar Sveriges internationella rykte som neutral medlare.

Aktionsgruppen Nej till NATO Stockholm bildades hösten 2014 efter studiecirkel i FiB/KS regi.

En plattform och ett upprop mot värdlandsavtalet skapades. En namninsamling med uppropet som bas startades som samlade till slut 42 000 underskrifter.

Därefter har flera offentliga möten hållits bl.a med Stefan Lindgren och Sven Hirdman. Vi har hållit ett möte i gamla riksdagshuset där personer från flera politiska partier talade bl.a Hans Blix.

Inför beslutet i riksdagen om värdlandsavtalet samlades ca 2000 personer på Sergels torg och 600 personer i Göteborg i protest mot detta odemokratiska beslut.
Opinionsundersökningar har ju visat att ca 50% av den svenska befolkningen är negativa till NATO.

Antinato rörelsen har under denna tid spridit sig till större delen av landet med grupper i t.ex Göteborg Helsingborg Uppsala Gotland Nybro Örebro Västerås Umeå Luleå m.fl.
Otaliga möten har hållits över hela landet med framträdande roller av Maj-Britt Theorin Thage G Petterson Stig Henriksson och Sven Hirdman.

På nätet har en site inrättats nejtillnato.se där dokument lagts upp och länkar lagts till och en hemsida på Facebook skapats med mer än 6200 gillare och mängder av artiklar som givit upphov till häftiga diskussioner och annonserats om möten.

Vi har varit ute på gator och torg och diskuterat med folk om Nato och värdnationsavtalet  vecka ut och vecka in.

En betydelsefull roll har spelats av natoutredningen som Stina Oscarsson har lett som producerat en viktig bok. Även Stina har landet runt och talat om Nato.
Fredsrörelsen med bl.a Kvinnor för fred har även varit drivande i kampen mot värdlandsavtalet.

Efter beslutet i riksdagen har regeringen med Peter Hultqvist i spetsen raskt vandrat vidare närmare Nato. Hultqvist har varit i USA och undertecknat ett samarbetsavtal med hemliga bilagor. Sverige har fortsatt deltaga i krigsövningar som Baltorp i Östersjön och en megastor övning Anaconda i Polen intill ryska gränsen med 32 000 soldater. I juli åkte 3 ministrar  till Natos konferens i Warszawa. Regeringen har beslutat om fördubbling av antalet soldater i norra Irak.

Kampen går vidare.

Våra insatser har bidragit till att opinionen  fortsätter att vara negativ till Natomedlemskap.

Dock är den inte mobiliserad till aktivitet till synliga insatser. Fortfarande finns en generationsklyfta där de unga inte är engagerade aktivt i motståndet i stor utsträckning.
Massmedia, främst de stora tidningarna, ignorerar antinatoarbetet.

Det krävs för det fortsatta nödvändiga arbetet mot Natomedlemskap en breddning och intensifiering av arbetet. Grupperna mot Nato håller nu på att bilda en riksorganisation med gemensam plattform och paroller. Ett brett samarbete mellan alla Antinato organisationer bör skapas. Kontakter med fredsorganisation, kyrkliga organisationer mm behöver göras.  Det största hotet framöver är att en natovänlig regering kommer till makten framöver.

Behovet av en ny namninsamling mot natomedlemskap kan bli aktuell.

Riv upp värdlandsavtalet.

Nej till svenskt medlemskap i NATO.

För ett alliansfritt Sverige.
­

Stormöte 1 sept

Nej-till-NATOvinjettVälkomna tillbaka efter sommarvila.

Nu väntar nya uppgifter för oss natomotståndare. Hur ska vi utforma det fortsatta arbetet efter att det eländiga värdlandsavtalet röstades igenom i riksdagen? Hotet om Natomedlemskap är knappast mindre. Förespråkarna gnetar på. Regeringen eskalerar samarbetet hela tiden. Hultqvist åker till USA och undertecknar avtal om ökat samarbete med hemliga klausuler. Tre ministrar med Löfven i spetsen deltog på Natos möte i Warszawa i somras. Krigsövningarna med Nato som Baltops och Anaconda i Polen följer varandra i spåren.

Vi kommer att bilda en riksorganisation med i höst i samband med ett riksmöte. Det var givande diskussioner i Degerfors som vi ska redovisa. Vi har några frivilliga som ställt upp på interimstyrelsen/arbetsgruppen som förbereda riksmötet.
Många konkreta uppgifter är på gång som vi kan diskutera nu. Viktigt att så många som möjligt kan komma på mötet.

Tid: 1 september, kl 1800

Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm.

 1. formalia
 2. redogörelse för Degerfors
 3. riksorganisation med paroller och plattform samt riksmöte
 4. demonstration i Sundbyberg 2.9
 5. vad göra i höst?
  • a förslag från Marilyn om seminarier på ABF huset
  • b bokbord
  • c nya flygblad
  • d mm
 6. möten internt framöver
 7. övriga frågor

Vi ses
Staffan

Fredssamtal i Degerfors

Videolänkar till 17 presentationer från
NORDISKA FREDSSAMTAL
i Degerfors 12-14 augusti 2016

1. Tema: Fred och avspänning i Norden?
Stina Oscarsson: Konsten att skapa en ny berättelse

Thage G Peterson: Är siktet inställt på krig eller fred?

Stig Henriksson: Folkrörelsernas möjligheter att påverka parlamentarismen

2. TEMA: NATO och Norden – FN och folkrätten
Jan Myrdal: Visst kan folket värvas till självförintande krig

Pål Steigan: Norden och Nato

Erik Göthe: Freden, FN och folkrätten

Tine Spang Olsen: Danmark – et krigsførende NATO-land

Ola Tellesbø: Bokpresentation Sikkerhetspolitiske veivalg Skjebnefellesskap med USA og NATO?

3. TEMA: Nordiskt arbete för fred och alliansfrihet
Hasse Schneidermann: Alternativer til fortsat dansk krigsdeltagelse og oprustning

Kerstin Tuomala: Arbete mot Nato-medlemskap i Finland

Aslak Storaker: Norges Syriapolitikk og fredsbevegelsens motsvar

Lars-Gunnar Liljestrand: Utvärdering av Vitboken kring Sveriges krig i Afghanistan

Majbritt Theorin: Appell för arbete för fred och alliansfrihet

4. TEMA: Pågående konflikter och krig
Markus Limmergård: Ukraina-prejudikat, händelseförlopp och inverkan på närområdet

Hans Öhrn: Mali – Islamistisk terror eller fransk imperialism – vad hotar Afrika

Patrik Paulov: Så blev svenskt bistånd stöd till terror i Syrien

Mattias Cederholm: Krigen idag i Mellanöstern – de pådrivande och deras ombud, ett tragiskt pussel med många bitar