Interpellationsdebatt om psykologisk krigföring

Interpellationsdebatt mellan försvarsminister Peter Hultqvist (s) och riksdagsledamot Stig Henriksson (v) om försvarets enhet för psykologisk krigföring.

Frågan gällde om enheten för psykologisk krigföring borde förbjudas att rikta sig mot svenska mål, något de enligt en instruktionsbok kan och skall göra.

Desinformation om desinformation

Protesterna mot AURORA 17-övningen har tydligen nått försvarsminister Hultqvists öron. Nu klagar han i DN över rysk desinformation mot AURORA.

”…jag ser redan hur desinformationen omkring vår övning har börjat. Man säger att det är en NATO-övning. Men det är ingen NATO-övning. Vi har bjudit in de som deltar.”

??!??

Typiskt nog presenterar Hultqvist inga bevis för att ryska regeringen skulle ligga bakom. DN nämner att Kvinnor För Fred skulle vara motståndare.

Betyder det att Kvinnor För Fred är ryska företrädare enligt försvarsministerns Dagens Nyheters åsikt?

Här kommer vi säkert att få se desinformationsaktiviteter och påverkansoperationer av olika slag där olika typer av aktörer kommer att dyka upp på arenan.

Allt enligt Hultqvist.

Man skulle kunna invända att svenskarna är i sin fulla, demokratiska rätt att diskutera säkerhetspolitiken och kanske också ha invändningar mot den.

Han undviker att nämna den stora invändningen: att AURORA 17 är generalrepetitionen för Värdlandsavtalet.

Dagens Nyheter

En försvarsminister gör ett utspel

Peter Hultqvist, försvarsminister som gjort ett utspel

Försvarsminister Peter Hultqvist (s) förklarar i DN debatt, i något som förmodligen är en markering mot NATO tvivlarna i det egna partiet, att Sveriges integration i NATO måste fortsätta.

”Ett stärkt eget försvar i kombination med fördjupat militärt ­samarbete är den naturliga utvecklingen av alliansfriheten.”

Med andra ord skall fördjupat militärt samarbete utveckla alliansfriheten.

Man kan se det en bekräftelse av att allt fortsätter som förut. Men man kan också se det som tecken på en begynnande nervositet från partiledningens sida.

Mer om Värdlandsavtalet

Nu kommer besked från regeringen. Värdlandsavtalet kommer att träda ikraft den 1 juli 2016.

Den gör heller ingen hemlighet av att svenskt NATO-medlemskap är det önskade slutmålet.

Promemorian ”Samförståndsavtal med NATO om värdlandsstöd” beskriver de lagändringar som kommer att klubbas av riksdagen för att värdlandsavtalet skall börja gälla.[i]

Här och där finns antydningar till nervositet. Det klagas över ”kraftig kritik från NATO motståndare”. Försvarsminister Peter Hultqvist uttalade sig i Dagens Nyheter i mitten av juli om saken. Han bedyrade att det bara handlar om ”fyra mindre lagändringar och små justeringar av fyra förordningar”.[ii]

Underförstått: inget att bråka om, ingen kommer att märka något.

Verkligheten är betydligt mer omfattande.

Det är framför allt helt glasklart i promemorian att värdlandsavtalet är det senaste i en av avtal och överenskommelser Sverige ingått ända sedan partnerskapsavtalet (PFF) 1994. I det avtalet fanns en inbyggd mekanism som siktade att binda partnerskapsländerna allt hårdare till NATO.

Värdlandsavtalet är helt enkelt det sista hittills i raden av avtal och överenskommelser som knyter Sverige allt närmare militäralliansen.

Synen på militäralliansen är närmast lyrisk. ”NATO är den enda organisation som har en utvecklad förmåga för ledning och genomförande.” Det förkunnas upprepade gånger att, ”NATO är den organisation som definierar den internationella standarden för militär samverkan”.

Målet med Värdlandsavtalet är att rigga upp ett slags byråkratiskt ramverk för att ”snabbt komma igång med samverkan med NATO”. Det gäller både i militärövningar och öppet krig. Visserligen bedyras att NATO trupperna bara kan komma på svensk inbjudan. Men när den inbjudan har utfärdats träder värdlandsavtalets statuter ikraft.

De lagändringar som införs bygger i sin tur på ändringar redan genomförts. De gäller:

Privilegier och immunitet i vissa fall

Tullfrihet

Ändringar i trafikskadelagen

Ändringar i trafikskadelagen

Ändringar i skyddslagen

Ändringar i utlänningslagen

Avsnittet om ”privilegier och immunitet” för NATO trupper i Sverige verkar vålla en del förlägenhet för både politiker och tjänstemän. Till råga på allt gör man vad man kan för att grumla bilden ytterligare. I Dagens Nyheter bedyras att det inte är något tvivel om att Svensk lag gäller. Det är lögn. I promemorian talas tvärtom om att NATO har polisiära befogenheter för sina blivande förläggningsområden. Lägg därtill att NATO enligt värdlandsavtalet bestämmer vart dess trupper skall förläggas.

Sverige har utverkat ett undantag. Önskar NATO trupperna verkställa avrättningar måste det ske utanför svenskt territorium.

Frågan om vilken lagstiftning som gäller är i själva verket hur rörig som helst. Sverige har lagt till en deklaration om att militära entreprenörer (”contractors”) inte skall omfattas av privilegier utan omfattas av svenskt lag. NATO har å sin sida meddelat att man reserverar sig mot reservationen.

Promemorian erkänner öppet att ingen riktigt har en aning om vad som gäller.

NATO trupperna har rätt att föra in vad de vill tullfritt, Sverige skall tillhandahålla bränsle, livsmedel, sjukvård och tandvård. NATO trupperna behöver inte ha svensk trafikförsäkring. Militära skyddsområden kan nu upprättas för NATO trupperna. NATO:s personal skall åtnjuta viseringsfrihet, och i synnerhet deras dokument skall inte kunna inspekteras av svensk tullpersonal. NATO behöver inte betala skatt för inköp som görs i tjänstebruk.

Det kan vara värt att hejda sig här och göra en reflektion. Frågan om ”immunitet och privilegier” sticker många i ögonen. Samtidigt gäller det att inte snöa in på den frågan. Politiker och tjänstemän har goda möjligheter att förvirra diskussionen genom att hänvisa till än det än det andra undantaget de säger sig ha utverkat i all oändlighet. Den stora frågan måste vara om Sverige smyganslutning till NATO, att militäralliansen kommer att ha all rätt att införa kärnvapen, Sverige har inte lämnat några reservarvationer, i motsats till NATO länderna Norge och Danmark och vilken effekt det kommer att ha på Sverige.

Den 1 juli 2016 träder både värdlandsavtalet och lagändringarna ikraft.

Vi har fram till dess att försöka stoppa det.


[i]                 ”Samförståndsavtal med NATO om värdlandsstöd” Ds 2015:39 promemoria från försvarsdepartementet 13 juli 2015.

[ii]                 ”Nya lagändringar skall ge krishjälp från NATO” av Mikael Holmström, Dagens Nyheter