Majoritet av den svenska opinionen avvisar värdlandsavtalet med NATO

måndag 22 februari 2016Pressmeddelande

knapp

I en opinionsundersökning, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO och genomförd av SIFO, som genomfördes mellan den 15-19 februari framkommer att en majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och i form hot mot vår alliansfrihet.

Tre saker gick att konstatera av den undersökning som Aktionsgruppen Nej till NATO genomförde i samarbete med SIFO:

  1. Majoriteten av svenska folket har inte hört talas om värdlandsavtalet.
  2. De flesta som får höra om vad avtalet innebär ogillar det bestämt och tycker inte Riksdagen skall godkänna det.
  3. Inte ens bland de borgerliga väljarna finns någon majoritet för Värdlandsavtalet, trots att deras partier och partiernas ledningar är bland de mest entusiastiska för Svenskt NATO medlemskap.

Av de tillfrågade var 56-57 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra.

Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.

Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.

Undersökningsresultaten och rådata finns tillgängliga  http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning

 

Resultatet

 graf1

Fråga 1

Känner du till Sveriges Värdlandsavtal med Nato, ett Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, som skall tas upp i Sveriges riksdag för omröstning och beslut, under våren 2016 eller känner du inte till avtalet?

 graf2

Fråga 2

Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges värdlandsavtal med Nato som bland annat betyder, att om Sverige beslutar sig att bjuda in Nato, kan det resultera i att Nato baser och trupper stationeras i Sverige och att Nato kan göra anfall mot tredje land med vapen som inte utesluter kärnvapen

 graf3

Fråga 3

Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges Värdlandsavtalet med Nato, om kraftigt utökat militärt samarbete med Nato, ifall det resulterar i förlust av Sveriges alliansfrihets och neutralitet?

 

Undersökningsresultaten i sin helhet finns att läsa http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning

Aktionsgruppen Nej till NATO

Mer om Värdlandsavtalet

Nu kommer besked från regeringen. Värdlandsavtalet kommer att träda ikraft den 1 juli 2016.

Den gör heller ingen hemlighet av att svenskt NATO-medlemskap är det önskade slutmålet.

Promemorian ”Samförståndsavtal med NATO om värdlandsstöd” beskriver de lagändringar som kommer att klubbas av riksdagen för att värdlandsavtalet skall börja gälla.[i]

Här och där finns antydningar till nervositet. Det klagas över ”kraftig kritik från NATO motståndare”. Försvarsminister Peter Hultqvist uttalade sig i Dagens Nyheter i mitten av juli om saken. Han bedyrade att det bara handlar om ”fyra mindre lagändringar och små justeringar av fyra förordningar”.[ii]

Underförstått: inget att bråka om, ingen kommer att märka något.

Verkligheten är betydligt mer omfattande.

Det är framför allt helt glasklart i promemorian att värdlandsavtalet är det senaste i en av avtal och överenskommelser Sverige ingått ända sedan partnerskapsavtalet (PFF) 1994. I det avtalet fanns en inbyggd mekanism som siktade att binda partnerskapsländerna allt hårdare till NATO.

Värdlandsavtalet är helt enkelt det sista hittills i raden av avtal och överenskommelser som knyter Sverige allt närmare militäralliansen.

Synen på militäralliansen är närmast lyrisk. ”NATO är den enda organisation som har en utvecklad förmåga för ledning och genomförande.” Det förkunnas upprepade gånger att, ”NATO är den organisation som definierar den internationella standarden för militär samverkan”.

Målet med Värdlandsavtalet är att rigga upp ett slags byråkratiskt ramverk för att ”snabbt komma igång med samverkan med NATO”. Det gäller både i militärövningar och öppet krig. Visserligen bedyras att NATO trupperna bara kan komma på svensk inbjudan. Men när den inbjudan har utfärdats träder värdlandsavtalets statuter ikraft.

De lagändringar som införs bygger i sin tur på ändringar redan genomförts. De gäller:

Privilegier och immunitet i vissa fall

Tullfrihet

Ändringar i trafikskadelagen

Ändringar i trafikskadelagen

Ändringar i skyddslagen

Ändringar i utlänningslagen

Avsnittet om ”privilegier och immunitet” för NATO trupper i Sverige verkar vålla en del förlägenhet för både politiker och tjänstemän. Till råga på allt gör man vad man kan för att grumla bilden ytterligare. I Dagens Nyheter bedyras att det inte är något tvivel om att Svensk lag gäller. Det är lögn. I promemorian talas tvärtom om att NATO har polisiära befogenheter för sina blivande förläggningsområden. Lägg därtill att NATO enligt värdlandsavtalet bestämmer vart dess trupper skall förläggas.

Sverige har utverkat ett undantag. Önskar NATO trupperna verkställa avrättningar måste det ske utanför svenskt territorium.

Frågan om vilken lagstiftning som gäller är i själva verket hur rörig som helst. Sverige har lagt till en deklaration om att militära entreprenörer (”contractors”) inte skall omfattas av privilegier utan omfattas av svenskt lag. NATO har å sin sida meddelat att man reserverar sig mot reservationen.

Promemorian erkänner öppet att ingen riktigt har en aning om vad som gäller.

NATO trupperna har rätt att föra in vad de vill tullfritt, Sverige skall tillhandahålla bränsle, livsmedel, sjukvård och tandvård. NATO trupperna behöver inte ha svensk trafikförsäkring. Militära skyddsområden kan nu upprättas för NATO trupperna. NATO:s personal skall åtnjuta viseringsfrihet, och i synnerhet deras dokument skall inte kunna inspekteras av svensk tullpersonal. NATO behöver inte betala skatt för inköp som görs i tjänstebruk.

Det kan vara värt att hejda sig här och göra en reflektion. Frågan om ”immunitet och privilegier” sticker många i ögonen. Samtidigt gäller det att inte snöa in på den frågan. Politiker och tjänstemän har goda möjligheter att förvirra diskussionen genom att hänvisa till än det än det andra undantaget de säger sig ha utverkat i all oändlighet. Den stora frågan måste vara om Sverige smyganslutning till NATO, att militäralliansen kommer att ha all rätt att införa kärnvapen, Sverige har inte lämnat några reservarvationer, i motsats till NATO länderna Norge och Danmark och vilken effekt det kommer att ha på Sverige.

Den 1 juli 2016 träder både värdlandsavtalet och lagändringarna ikraft.

Vi har fram till dess att försöka stoppa det.


[i]                 ”Samförståndsavtal med NATO om värdlandsstöd” Ds 2015:39 promemoria från försvarsdepartementet 13 juli 2015.

[ii]                 ”Nya lagändringar skall ge krishjälp från NATO” av Mikael Holmström, Dagens Nyheter